کارگاه متن پژوهی درس پانزدهم ۱۵ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس پانزدهم ۱۵ فارسی یازدهم

گام به گام درس پانزدهم فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس پانزدهم ۱۵ فارسی یازدهم

گام به گام درس پانزدهم فارسی یازدهم

جواب فارسی یازدهم / کارگاه متن پژوهی درس پانزدهم

 جواب قلمرو زبانی صفحه ۱۲۱ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. درباره کاربرد و معنای فعل «ایستاد» در جمله های زیر توضیح دهید.
🔹 گرازان به تگ ایستاد. پاسخ:  «ایستاد» در این جمله از فعلهای آغازی است و به معنای «شروع کرد» ، «آغاز کرد» می باشد.
🔹 صیّاد در پی ایشان ایستاد. پاسخ:  «ایستاد» در این جمله به معنای «اقدام کرد» ، «مبادرت ورزید» آمده است.

۲. چهار واژه مهمّ املایی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید.
پاسخ:  مُتَصَیَّد: شکارگاه / نَزه: باصفا، خوش آب و هوا، خرّم / مطاوعت: فرمانبری / استخلاص: رهایی جُستن، رهایی دادن.

۳. در زبان معیار، حذف شناسه فعل ممکن نیست. در گذشته، گاه، در یک جمله، شناسه به قرینه فعل قبلی حذف می شد.
نمونه: شیران غرّیدند و به اتّفاق، آهو را از دام رهانید.
 در جمله بالا فعل «رهانید» به جای «رهانیدند» آمده است.
🔹 حال از متن درس نمونه ای دیگر برای حذف شناسه بیابید و بنویسید.
پاسخ: کبوتران اضطرابی می کردند و هریک خود را می کوشید/کبوتران فرمان وی بکردند و دام بر کندند و سر خویش گرفت

 جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۲۱ و ۱۲۲ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱.  تشبیهات را در بیت های زیر بیابید و در هر مورد، «مشبّه» و «مشبّهٌبه» را مشخّص کنید.
درفشان الله در وی، چون چراغی / ولیک از دُودِ او بر جانش داغی پاسخ:  الله: مشبّه / چراغ: مشبّهبه
شقایق بر یکی پای ایستاده / چو بر شاخِ زمّرد، جامِ باده پاسخ: شقایق بر یکی پای ایستاده: مشبّه / چو بر شاخ زمرّد جام باده: مشبّهٌبه
۲. در عبارت زیر، «استعاره» را بیابید.
چون او را در بندِ بال بسته دید، زه آبِ دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی ها براند. پاسخ: جوی: استعاره از اشک.

۳. از متن درس، کنایه های معادل مفاهیم زیر را بیابید.
🔹 انسان با تجربه: ( گرم و سرد روزگار دیده / خیر و شرِّ احوال مشاهدت کرده)
🔹 نا امید شدن: (دل از ما برنگیرد)

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۲۲ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.
در وقتِ فراغ موافقت اَولی تر، و اِلّا طاعِنان مجالِ وقیعت یابند.
پاسخ: شایسته است در زمان آزادی و آسایش با هم همراه باشیم؛ وگرنه عیب جویان، فرصت سرزنش و بدگویی پیدا می کنند.

۲. مفهوم قسمت های مشخّص شده را بنویسید.
الف) مرا نیز از عهده لوازمِ ریاست بیرون باید آمد و مواجبِ سیادت را به ادا رسانید. پاسخ: من نیز باید وظایف رهبری را انجام دهم.
ب) مگر تو را به نَفْسِ خویش حاجت نمی باشد و آن را بر خود حقّی نمی شناسی؟ پاسخ: آیا تو به جان خودت محتاج نیستی؟

۳.  هر یک از بیت های زیر، با کدام قسمت درس ارتباط مفهومی دارد؟
مروّت نبینم رهایی ز بند به تنها و یارانم اندر کمند
پاسخ: می ترسم که اگر از گشادن عُقده های من آغاز کنی، ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند و چون من بسته باشم – اگرچه ملالت به کمال رسیده باشد – اهمال جانب من جایز نشمری و از ضمیر، بدان رخصت نیابی.
دوستان را به گاه سود و زیان  / بتوان دید و آزمود توان
پاسخ: و نیز در هنگام بلا شرکت بوده است، در وقت فراغ موافقت اَولی تر، و ا لّا طاعنان مجال وقیعت یابند.»

۴.  دو شخصیّت زیر را بر مبنای این داستان تمثیلی، تحلیل نمایید و ویژگی های شاخص آنها را بنویسید.
🔹 زاغ:پاسخ:  شخصیتی دوراندیش، زیرک، جستجوگر، محتاط و به دنبال کسب تجربه.
🔹 مُطَوَّقه: پاسخ: شخصیتی باتدبیر و باتجربه، رهبری متعهّد و قابل اعتماد، مسؤولیت پذیر، ایثارگر و علاقه مند به دوستی.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.