جواب درس ۱۶ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۹۷، ۲۰۰، ۲۰۲

جواب درس ۱۶ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۹۷، ۲۰۰، ۲۰۲

درس شانزدهم دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۱۶ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۹۷، ۲۰۰، ۲۰۲

درس شانزدهم دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس شانزدهم: عزت نفس

جواب تدبر در قران صفحه ۱۹۷ دینی یازدهم انسانی

در آیات زیر بیندیشید و راه دستیابی به «عزّت» را بیان کنید.

جواب تدبر در قران صفحه ۱۹۷ دینی یازدهم انسانی

در این آیات تفکر کنید و به سؤالات پاسخ دهید.
جواب: ۱- عزت از آن خداست و هر کس طالب عزت است باید از خدا بخواهد و رو به سوی خدا بیاورد. از این رو کسانی که فکر می کنند با مال و ثروت و تجملات و… می توانند برای خود عزت درست کنند کاملاً در اشتباه هستند
۲-نیکوکاری و پایبندی به عمل صالح باعث می شود به انسان ذلت و خواری نرسد و بدی پیشه کردن و گام برداشتن در مسیر گناه باعث می شود انسان ذلیل و خوار شود. در نتیجه انسان برای دست یابی به عزت باید در زمره صالحان باشد

جواب خود ارزیابی صفحه ۲۰۰ دینی یازدهم انسانی

آیا تاکنون با کسی که عزت و کرامت شما را نادیده گرفته، مواجه شدهاید؟ چه عکس العملی نشان داده اید؟
جواب:
برعهده دانش اموز عزیز

جواب خود ارزیابی صفحه ۲۰۲ دینی یازدهم انسانی

با توجه به آیات و احادیث و نکاتی که در درس امده جاهای خالی را تکمیل کنید.

تسلیم و بندگی خداوند ← عزت نفس .

احساس حضور در پیشگاه خداوند← عزت نفس و دوری از گناه .

غفلت از خداوند← ذلت نفس و افتادن در دام گناه

عزت نفس ← حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر عزم وتصمیم

ذلت نفس← شکستن پیمان با خداوند و سستی در عزم و تصمیم

فقیری که دارای عزت نفس باشد گدایی نمی کند. گدا، ابتدا خود را کوچک می کند سپس گدایی میکند. جوانی که عزت نفس دارد، در برابر شهوت (گناه) نمی شکند

انسان عزیز در برابر ظالم و ستمگر و هوی و هوس شکست ناپذیر و در برابر مردم متواضع و فروتن است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.