کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم ۱۶ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم ۱۶ فارسی یازدهم

گام به گام درس شانزدهم فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم ۱۶ فارسی یازدهم

گام به گام درس شانزدهم فارسی یازدهم

جواب فارسی یازدهم / کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم

 جواب قلمرو زبانی صفحه ۱۳۰ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. معادل معنایی واژه های مشخّص شده را در متن درس بیابید.
🔹 به دیدن تو چنان خیره ام / که نشناسم تفاوت است اگر راه و چاه را حتّی پاسخ: برّ و برّ / مات و مبهوت.
🔹 تو را به آینه داران چه التفات بود / چنین که شیفته حُسن خویشتن باشی پاسخ: مسحور.

۲. از متن درس، پنج گروه اسمی بیابید که اهمّیت املایی داشته باشند.
پاسخ: پر فروغ / فرنگی مآبی / یغور / ذوق زده / اضطراب / مضحک / تعزیه و مرثیه / صحن / روضه / ابالغ / مهملی / مغتنم.

۳. پیش از این در مبحث گروه اسمی، با انواع وابسته های پیشین آشنا شدیم. اینک به انواع وابسته های پسین توجّه کنید: (ادامه متن در صفحه۱۳۰)
 از متن درس، برای هر یک از انواع وابسته پسین نمونه ا ی بیابید.
پاسخ: مضافٌ الیه: سفره ناهار / صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم: کلاس هشتم / صفت بیانی: دنیای تیره، معلّم بزرگوار

 جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۳۰ و ۱۳۱ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.
🔹  افسار گسیخته بودن: ( کنایه از بی نظمی، بی تربیت بودن و لاابالی)
🔹  بور شدن: (کنایه از خجالت کشیدن، شرمنده شدن)

۲.  دو ویژگی برجسته نثر این داستان را بنویسید.
پاسخ: لحن عامیانه و گویش محاوره ای / توصیفات دقیق / زبان کنایه دار و طنزآمیز / بهره گیری از تشبیهات ملموس.

۳. این داستان را با توجّه به عناصر زیر بررسی کنید
🔹زاویه دید: پاسخ:
 اوّل شخص مفرد.
🔹  شخصیت اصلی: پاسخ: راوی داستان (همان نویسنده متن، «رسول پرویزی» که دانش آموز کلاس هشتم بود)
🔹  نقطه اوج: پاسخ: زمانی که برای نخستین بار عینک به چشم میزند و نیز وقتی که در کلاس بقیه به او میخندند.

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۳۱ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. راوی داستان، چه چیزی را نشانه تمدّن و تجدّد میدانست؟
پاسخ: عینک زدن / کراوات بستن / استفاده از کارد و چنگال / واکس زدن / تعلیمی (عصا) .

۲. نحوه برخورد خانواده و اطرافیان با شخصیت اصلی داستان را بررسی و تحلیل کنید.
پاسخ: خانواده و اطرافیان چون از مشکل او خبر نداشتند، قضاوت عجولانه و غیر منصفانه داشتند و مرتّب او را
مسخره می کردند و با سخنان نیش و کنایه دار، موجب ناراحتی اش می شدند.

۳.  درباره نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید.
پاسخ: هرچه شخص، اعتماد به نفس بالاتر و خودباوری بیشتری داشته باشد، به همان نسبت می تواند در جامعه قویتر ظاهر شود و پیشرفت و ترقّی بیشتری کسب کند. همچنین موجب سهولت تعاملات اجتماعی فرد با دیگران می شود.

درک و دریافت صفحه ۱۳۷ فارسی یازدهم

۱. متن «دیدار» را از نظر زاویه دید، زمان و مکان بررسی کنید.
پاسخ: زاویه دید: سوم شخص مفرد / زمان داستان: گذشته / مکان داستان: خیابانهای تهران و منزل حاج آقا مدرّس.

۲.  نویسنده در این متن، کدام ویژگیهای شخصیت امام خمینی را معرّفی می کند؟
پاسخ: تفکّر نو در مبارزه / توجّه به مبارزه عقلانی و اصولی / توجّه به عدالت / سنجیده گویی / موقع شناسی / بلندهمّتی.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.