جواب درس ۱۷ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۲۰۹، ۲۱۵

جواب درس ۱۷ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۲۰۹، ۲۱۵

درس هفدهم دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۱۷ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۲۰۹، ۲۱۵

درس هفدهم دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس هفدهم : زمینه های پیوند

جواب تدبر در قران صفحه ۲۰۹ دینی یازدهم انسانی

جواب تدبر در قران صفحه 149 درس دوازدهم دینی یازدهم

در این آیات تفکر کنید و به سؤالات پاسخ دهید.
١ــ هدف از تشکیل خانواده چیست؟
جواب:
بر خورداری از آسایش و آرامش

٢ــ نوع نگاه اسلام به زن و مرد چگونه است؟
جواب:
آنها باعث آرامش و دوستی در زندگی هستند.

٣ــ خداوند چه چیزهایی را به عنوان آیات و نشانه های خود معرفی کرده است؟
جواب: افرینش همسرانی از نوع خود انسان که با آن به آرامش برسند و قرار دادن دوستی و محبت میان همسران

جواب تدبر در قران صفحه ۲۱۵ دینی یازدهم انسانی

با توجه به آیات صفحه ۲۰۹ پاسخ دهید:
برای اینکه آرامش ناشی از انس و همصحبتی میان همسران پدید آید، قرآن کریم از آنان میخواهد که دو ویژگی در میان آنها تقویت شود. آن دو ویژگی کداماند؟ 
جواب: مودت و رحمت

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.