کارگاه متن پژوهی درس هفدهم ۱۷ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس هفدهم ۱۷ فارسی یازدهم

گام به گام درس هفدهم فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس هفدهم ۱۷ فارسی یازدهم

گام به گام درس هفدهم فارسی یازدهم

جواب فارسی یازدهم / کارگاه متن پژوهی درس هفدهم

 جواب قلمرو زبانی صفحه ۱۴۲ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱.  با توجّه به رابطه معنایی «تضمّن»، جاهای خالی را پر کنید.
🔹 دریا و خزر /  🔹فصل و پاییز

۲. نوع «واو» (عطف ، ربط) را در بند سوم درس مشخّص کنید.
پاسخ: ماهی در آب خاموش است و (ربط) / چارپا روی خاک هیاهو می کند و (ربط) / پرنده در آسمان آواز می خواند. / آدمی، / امّا / خاموشی دریا و (عطف) / هیاهوی خاک و (عطف) / موسیقی آسمان را در خود دارد.

۳. جمله های زیر را بخوانید: (ادامه متن در صفحه ۱۴۲)
اکنون، هر یک از واژه های زیر را در دو جمله به گونهای به کار ببرید که در جمله نخست، «مسند»و در جمله دیگر، «قید» باشد.
🔹خندان: نقش مسند ← علی، خندان است. / نقش قید ← علی، خندان به خانه رفت.
🔹 چگونه: نقش مسند ← امتحان چگونه بود؟ / نقش قید ← چگونه به خانه آمدی؟

 جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۴۳ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. دو نمونه آرایه «تشخیص» در متن درس مشخّص کنید.
پاسخ: سپاس گزاری کردن از شعله / صبورانه ایستادن چراغدان / خاموشی دریا / هیاهوی خاک / پرسیدن ممکن / پاسخ دادن ناممکن

۲.  در متن درس، «آفتاب» و «ستاره»، در کدام مفاهیم استعاری به کار رفته اند؟
پاسخ: آفتاب: استعاره از نعمتهای بزرگِ دور از دسترس / ستاره: استعاره از نعمت های کوچکِ در دسترس.

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۴۳ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. در بند نخست این سروده، منظور شاعر از «چراغدان» چه کسانی است؟
پاسخ: چراغدان: نماد انسان هایی که سود می رسانند ولی به چشم نمی آیند

۲.  در بند سوم، بر چه موضوعی تأکید شده است؟
پاسخ: اشرف مخلوقات بودن انسان و اینکه آدمی بر سایر موجودات برتری دارد.

۳.  درباره ارتباط معنایی عبارت زیر، با متن درس توضیح دهید.
🔹 از آسمان تاج بارد امّا بر سر آنکس که سر فرو آرد.
پاسخ: انسان فروتن و متواضع به خداوند نزدیک می شود و به مقامهای بالا میرسد.

۴. با توجّه به بند پایانی، ویژگی مهمّ انسان توانمند چیست؟
پاسخ: نا امید نشدن و رؤیاپردازی درباره توانمندی های خود و نیز داشتن اراده محکم و استوار

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.