کارگاه متن پژوهی درس هجدهم ۱۸ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس هجدهم ۱۸ فارسی یازدهم

گام به گام درس هفدهم فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس هفدهم ۱۷ فارسی یازدهم

گام به گام درس هجدهم فارسی یازدهم

جواب فارسی یازدهم / کارگاه متن پژوهی درس هجدهم

 جواب قلمرو زبانی صفحه ۱۴۷ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱.کاربرد معنای واژه «دم» را در متن درس بررسی کنید.
پاسخ: زیرا هر دم در تلاش است تا که فرارود: لحظه / دم فرودادن و برآمدنش: نَفَس

۲. در هر یک از گروه های اسمی زیر، هسته و وابسته های آن را مشخّص کنید.
🔹 همین نام : پاسخ: همین (وابسته پیشین از نوع صفت اشاره) / نام (هسته گروه اسمی).
🔹 اسمای صدگانه اش: پاسخ: سما(هستهگروه اسمی) / صدگانه (وابستهپسین از نوع صفت شمارشی)/ -َش (وابستهپسین از نوع مضافٌ الیه)

۳. بن ماضی و بنِ مضارع »رَستن« را بنویسید.
پاسخ:  بن ماضی: رَست / بن مضارع: رَه

۴. برای هر یک از فعلهای زیر، نمونه ای از متن درس بیابید.
🔹 مضارع اخباری ( است / نیست / نمی تواند )
🔹 ماضی نقلی ( تنیده است / گسترده است )
🔹  مضارع التزامی ( بستاییم / بروم / بمانم)

 جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۴۷ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. کدام بند از این سروده، بیانگر تأثیر پذیری «گوته» از گلستان سعدی است؟ دلیل خود را بنویسید.
پاسخ: هر نَفَسی را دو نعمت است: / دم فرودادن و برآمدنش؛ / آن یکی مُمدّ حیات است، / این یکی مُفرِّح ذات؛
پاسخ:  زیرا همانطور که می بینید در هر سه قلمروی زبانی، ادبی و فکری؛ گوته از سعدی عیناً تقلید کرده است.

۲. با توجّه به متن درس، جدول زیر را کامل کنید.

آرایه ادبی نمونه مفهوم
مجاز شرق و غرب و شمال و جنوب تمام هستی
کنایه خوان عدل گستردن برقراری عدالت در همه جا

 

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۴۸ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱.  بند نخست درس، یادآور کدام صفات خداوند است؟
پاسخ: مالک / قادر / عالم / حافظ / ناظر.
۲. گوته، شیفته و دلبسته شعر و اندیشه حافظ بود؛ او متن زیر را نیز به تأثیر پذیری از حافظ سروده است:
«مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش، بیتی چند از غزل های شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را بیدار کند و ره زنان کوه و دشت را بترساند؟»
الف) کدام قسمت از متن درس با سروده بالا ارتباط معنایی دارد؟
پاسخ: او اختران را در آسمان نهاده / تا به برّ و بحر نشانمان باشند / تا نگه به فرازها دوزیم / تا از این ره، لذّت اندوزیم.
ب) بیتی از حافظ بیابید که با سروده بالا مناسبت داشته باشد؟
پاسخ: در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود / از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
۳. این بخش از سروده گوته، بیانگر چه دیدگاهی است؟
و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج / و شکر او کن، به وقت رَستن از رنج.
پاسخ: شکرگزاری در همه حال و راضی بودن به رضای خداوند و اینکه هرچه از دوست رسد، نکوست.
۴. کدام بخش از سروده گوته، با متن زیر همنواست؟
در کویر، بیرون از دیوار خانه، پشت حصار ده، دیگر هیچ نیست. صحرای بیکرانه عدم است … راه، تنها به سوی آسمان باز است. آسمان، کشور سبز آرزوها، چشمه موّاج و زلال نوازش ها، امیدها و … .
پاسخ: بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم / تو در کلبه و خیمه خود باز بمان / بگذار که سرخوش و سرمست به دوردستها روم / و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم

درک و دریافت صفحه ۱۵۴ فارسی یازدهم

۱.  این متن داستانی را از نظر زاویه دید بررسی کنید.
پاسخ:  زاویه دید: سوم شخص مفرد (دانای کل)
۲. کدام خصلت های درونی، عامل مهم در رشد و پیشرفت آذر باد بود؟
پاسخ: بلندی همّت و داشتن روح کمال طلب، آموختن بی وقفه و تلاش و پشتکار فراوان.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.