جواب درس ۵ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۵۶، ۵۹، ۶۰، ۶۳

جواب درس ۵ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۵۶، ۵۹، ۶۰، ۶۳

درس پنجم دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۵ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه

درس پنجم دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس پنجم : مسئولیت های پیامبر

جواب تدبر در قران صفحه ۵۶ دینی یازدهم انسانی

به کمک دوستان خود بیان کنید که آیه زیر، به کدام‌یک از مسئولیت‌های پیامبر اشاره دارد:

جواب تدبر در قران صفحه ۵۶ دینی یازدهم انسانی

جواب: دریافت و ابلاغ وحی – تعلیم و تیین تعالیم قرآن(مرجعیت دینی)

جواب تدبر در قران صفحه ۵۹ دینی یازدهم انسانی

در آیات زیر تفکر کنید و مشخص کنید که دلایل مطرح شده در بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، (دلایل الف و ب) با کدام یک از آیات زیر مرتبط استجواب تدبر در قران صفحه 51 درس چهارم دینی یازدهمآیا ندیدهای کسانی که گمان میکنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما میخواهند داوری به نزد طاغوت برند، حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند و شیطان میخواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاندجواب تدبر در قران صفحه 51 درس سوم دینی یازدهمبه راستی که پیامبرانمان را همراه با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به اقامه عدل و داد برخیزند.

جواب تدبر در قران صفحه ۵۹ دینی یازدهم انسانیو خداوند هرگز راهی برای سلطه کافران بر مؤمنان قرار نداده است.

جواب:

آیه دلیل
سوره نساء، آیه ۶۰  پذیرش ولایت الهی و نفی حاکمیت طاغوت
سوره حدید، آیه ۲۵  ضروررت اجرای احکام اجتماعی اسلام
سوره نساء، آیه ۱۴۱ ضرورت حفظ استقلال جامعه اسلامی

جواب کشف رابطه صفحه ۵۹ و ۶۰ دینی یازدهم انسانی

امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، بزرگترین شخصیت عصر حاضر است که به تبیین ضرورت حکومت اسلامی پرداخته و با بیان روشنگرانه خود، توجه مردم را بدان جلب کرده است. در سخنانی که از ایشان نقل میشود، بیندیشید و ببینید که با کدام یک از دلایل تشکیل حکومت ارتباط دارد؟
جواب:

سخنان امام خمینی دلیل
به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی… جواب: ضرورت پذیرش ولایت الهی و نفی حاکمیت طاغوت
مذهب اسلام همزمان با اینکه به انسان میگوید که خدا را عبادت کن و … جواب: ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلام

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۳ دینی یازدهم

۱ــ نمونه هایی از احکام اجتماعی اسلام را که اجرای آنها نیازمند تشکیل حکومت است، بیان کنید.
جواب:
خمس، زکات ، حقوق و مسئولیت های خانواده و جامعه ، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم ، جهاد با دشمنان

۲ــ به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسلام نیاز بیشتری به تشکیل حکومت الهی دارد؟

الف) نماز و روزه واجب
ب) حج
ج) امر به معروف و نهی از منکر
د) حجاب و پوشش
هـ) توانمندی نظامی و ایجاد رعب در دل دشمنان

و) نفی سلطه بیگانگان
ز) کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان
جواب: 
گزینه (ه) ،(و) ، (ز)

۳ــ با توجه به حدیث امام باقر(ع) بیان کنید که چرا ولایت از نماز و روزه و سایر عبادات مهمتر است؟
جواب:
زیرا ولایت ؛کلید نماز ، زکات، حج و روزه میباشد و صاحب ولایت که امام یا رهبران الهی هستند؛ قطعا مردم را به سوی این اصول چهارگانه رهبری میکنند. به عبارتی رهبری و ولایت رهبران الهی تضمین کننده ی اقامه ی نماز و پرداخت زکات و برگزاری بهتر حج و روزه هستند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.