جواب درس ۸ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۹۹، ۱۰۲

جواب درس ۸ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۹۹، ۱۰۲

درس هشتم دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۸ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۹۹، ۱۰۲

درس هشتم دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس هشتم :: جان و جانشینان پیامبر

تفکر در حدیث صفحه ۹۹ دینی یازدهم انسانی

در این دو حدیث بیندیشید و به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

۱- میان حدیث اوّل و حدیث ثقلین چه رابطه‌ای وجود دارد؟
جواب: در حدیث ثقلین آمده است که عترت و قرآن از یکدیگر جدایی ناپذیرند. یکی از مصادیق عترت حضرت علی است و این حدیث که می فرماید علی با قرآن و قرآن با علی است، تاکید بر حدیث ثقلین است

۲- حدیث دوم چگونه با بحث عصمت، عدالت و علم امام ارتباط دارد؟
جواب: عصمت زیرا داشتن ویژگی عصمت، یعنی معصوم بودن از گناه و خطا دلیل بر حق بودن علی (ع) و معرفی ایشان به عنوان امام از جانب خداست.

تفکر در حدیث صفحه ۱۰۲ دینی یازدهم انسانی

این حدیث شریف، دربردارنده پیام‌های متعددی است. با تفکر در آن، سه پیام آن را به دست آورید.
جواب: ۱- اثبات مرجعیت دینی امام علی (ع) بعد از پیامبر اکرم
۲- حضرت علی (ع) در علم خود معصوم است.
۳- حضرت علی (ع) مانند پیامبر اکرم در علم خود دارای عصمت بود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.