جواب فعالیت های درس ۱۲ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۱۲ دینی یازدهم

گام به گام درس دوازدهم دین و زندگی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۱۲ دینی یازدهم

گام به گام درس دوازدهم دین و زندگی یازدهم

گام به گام دینی یازدهم / درس دوازدهم: پیوند مقدس

جواب تدبر در قران صفحه ۱۴۹ درس دوازدهم دینی یازدهم

جواب تدبر در قران صفحه 149 درس دوازدهم دینی یازدهم

در این آیات تفکر کنید و به سؤالات پاسخ دهید.
١ــ هدف از تشکیل خانواده چیست؟
پاسخ:
بر خورداری از آسایش و آرامش

٢ــ نوع نگاه اسلام به زن و مرد چگونه است؟
پاسخ:
آنها باعث آرامش و دوستی در زندگی هستند.

٣ــ خداوند چه چیزهایی را به عنوان آیات و نشانه های خود معرفی کرده است؟
پاسخ: افرینش همسرانی از نوع خود انسان که با آن به آرامش برسند و قرار دادن دوستی و محبت میان همسران

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵۴ درس دوازدهم دینی یازدهم

در جدول بالا، معیارها را براساس نظر خودتان رتبه بندی کنید و علت را در هر مورد بیان کنید
پاسخ:
بر عهده دانش اموز عزیز