جواب فعالیت های درس ۶ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۶ دینی یازدهم

گام به گام درس ششم دین و زندگی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۶ دینی یازدهم

گام به گام درس ششم دین و زندگی یازدهم

گام به گام دینی یازدهم / درس ششم: پیشوایان اسوه

جواب تفکر در حدیث صفحه ۸۱ درس ششم دینی یازدهم

در این دو حدیث بیندیشید و به سؤال های زیر پاسخ دهید: 

جواب تفکر در حدیث صفحه 81 درس ششم دینی یازدهم

١ــ میان حدیث اول و حدیث ثقلین چه رابطه ای وجود دارد؟
پاسخ: در حدیث ثقلین آمده است که عترت و قران از یکدیگر جدایی ناپذیرند. یکی از مصادیق عترت، حضرت علی (ع) است. و این حدیث که می فرماید علی (ع) با قرآن و قرآن با علی (ع) است، تاکید بر حدیث ثقلین است

٢ــ حدیث دوم چگونه با بحث عصمت، عدالت و علم امام ارتباط دارد؟
پاسخ:
حدیث دوم امام علی (ع) را حق معرفی می کند حق معرفی شدن امام علی (ع)، نشانه ی داشتن عصمت ، علم و عدالت تمام و کمال است زیرا هر کدام از این ها را نداشته باشد اشتباه و گناه از امام سر می زند و دیگر حق نیست

جواب تفکر در حدیث صفحه ۸۳ درس ششم دینی یازدهم

این حدیث شریف، دربردارنده پیام های متعددی است. با تفکر در آن، سه پیام آن را به دست آورید.
پاسخ:
۱. اثبات مرجعیت دینی امام علی (ص) بعد از پیامبر (ص) ۲ .حضرت علی (ع) نیز همان علم و معرفتی که پیامبر (ص) از آن بهرهمند بود، را دارا بود. ۳ .حضرت علی (ع) مانند پیامبر (ص) در علم خود دارای عصمت بود.