جواب فعالیت های درس ۳ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۳ دینی یازدهم

گام به گام درس سوم دین و زندگی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۳ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۳ دینی یازدهم : گام به گام و جواب فعالیت کلاسی ، برسی کنید ، تدبر ، پیشنهاد و اندیشه و تحقیق صفحه ۳۸ , ۴۰ و ۴۳ درس سوم (معجزه جاویدان) دین و زندگی یازدهم

گام به گام دینی یازدهم /  درس سوم: معجزه جاویدان

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۸ درس سوم دینی یازدهم

به نظر شما چرا خداوند معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است؟
پاسخ:
به دلیل اینکه حضرت محمد(ص) دینش برای همه مردم دوران ها تا روز قیامت است خداوند معجزه اصلی اش را جنس علم (کتاب) قرار داد تا مردم زمان خود و آیندگان به حقانیت پیامبری او و دین اسلام پی ببرند

جواب تدبر در قران صفحه ۴۰ درس سوم دینی یازدهم

خداوند در قران می فرمایید:جواب تدبر در قران صفحه 40 درس سوم دینی یازدهمبا توجه به این آیه بیان کنید چرا خداوند بر این نکته تأکید دارد که اگر قرآن از جانب غیر خدا بود، قطعا ناسازگاری و اختلافات زیادی در آن یافت میشد؟
پاسخ:
زیرا خداوند می خواهد بگوید با توجه به عدم  ناسازگاری وتعارض در قرآن که در طی ۲۳ سال نازل شد این کتاب نمی تواند از ذهن پیامبر (ص) باشد

جواب تدبر در قران صفحه ۴۳ درس سوم دینی یازدهم

با توجه به آیه زیر، چرا خداوند معجزه جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که  نزد هیچ کس درس نخوانده بود؟ اگر این کتاب توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه آورده میشد، ممکن بود چه شک و شبه های ایجاد شود؟ جواب تدبر در قران صفحه 43 درس سوم دینی یازدهمو پیش از آن هیچ نوشته ای را نمی خواندی و با دست خود، آن را نمی نوشتی که در آن صورت، اهل باطل به شک می افتادند
پاسخ: درس نخوانده بودن پیامبر (ص) در واقع تاکیدی بر نبوت وی بود – اگر قرآن بر شخص دانشمند و یا درس خوانده ای نازل می شد ممکن بود مردم فکر کنند که قرآن زاییده تفکرات و دانش آن شخص است
و از طرف خداوند نیست.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۴۳ درس سوم دینی یازدهم

۱ــ به نظر شما چرا اندیشه دانشمندان به مرور زمان تغییر میکند؟ این ویژگی چگونه الهی بودن قرآن را اثبات میکند؟
پاسخ:
برای این که به مرور زمان اندیشه های ایشان کامل تر و پخته تر می شود پس در نظریات گذشته ی خود تجدید نظر می کنند – با اینکه بیش از شش هزار آیه در طول ۲۳ سال به تدریج نازل شده و درباره موضوعات متنوع سخن گفته شده نه تنها میان آیات تعارض و ناسازگاری نیست بلکه آیاتش دقیق تر از اعضای یک یدن هماهنگی دارند و هم دیگر را تایید می کنند.

۲ــ با توجه به دو متن زیر، به سؤالات پاسخ دهید:
الف) شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازه قرآن کریم به تعقل، تفکر و علم دوستی تأکید شده باشد. در این کتاب، بیش از ۷۷۰ بار از علم، ۱۸۵ بار از گوش دادن و توجه کردن، ۴۹ بار از عقل، ۱۸ بار از فکر کردن، ۱۳۲ بار از تبیین و دلیل و نیز دهها کلمه دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط میشوند، نام برده شده است. همچنین آیات متعددی در نکوهش جهل، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد

 ب) در جامعه آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان، کرامت زنان نادیده گرفته میشد. به گونه ای که اگر خانواده ای فرزند دختر به دنیا میآورد، احساس شرم میکرد. در چنین فضایی، قرآن کریم با بیان کرامت زن و   تساوی وی با مرد در انسانیت اعلام کرد: هر کس، از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد، خداوند به او حیات پاک و پاکیزه میبخشد؛ و عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمیکند. علاوه بر این، قرآن کریم برای زن  حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل شد، در مالکیت به او استقلال بخشید و درآمد کارش را از آن خودش دانست؛ هزینه خانواده را از دوش او برداشت و بر دوش مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت، عزّت و عفافش تأکید کرد تا در جامعه مورد سوءاستفاده ٔ مرد قرار نگیرد.

متن الف به کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن کریم اشاره میکند؟
پاسخ:
اعجاز محتوایی جنبه تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

متن ب به کدام یک از انواع اعجاز محتوایی اشاره میکند؟
پاسخ:
 تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.