جواب فعالیت های درس ۴ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۴ دینی یازدهم

گام به گام درس چهارم دین و زندگی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۴ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۴ دینی یازدهم : گام به گام و جواب فعالیت کلاسی ، برسی کنید ، تدبر ، پیشنهاد و اندیشه و تحقیق صفحه ۵۱ , ۵۲ و ۵۸ درس چهارم (مسئولیت های پیامبر) دین و زندگی یازدهم

گام به گام دینی یازدهم /  درس چهارم: مسئولیت های پیامبر

جواب تدبر در قران صفحه ۵۱ درس چهارم دینی یازدهم

در آیات زیر تفکر کنید و مشخص کنید که دلایل مطرح شده در بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، (دلایل الف و ب) با کدام یک از آیات زیر مرتبط استجواب تدبر در قران صفحه 51 درس چهارم دینی یازدهمآیا ندیدهای کسانی که گمان میکنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما میخواهند داوری به نزد طاغوت برند، حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند و شیطان میخواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاندجواب تدبر در قران صفحه 51 درس سوم دینی یازدهمبه راستی که پیامبرانمان را همراه با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به اقامه عدل و داد برخیزند.
پاسخ:

           آیه                                                      دلیل
آیه ۶۰ سوره نسا آیه اول: پذیرش ولایت الهی و نفی حاکمیت طاغوت
آیه ۲۵ سوره حدید آیه دوم : ضروررت اجرای احکام اجتماعی اسلام

جواب کشف رابطه صفحه ۵۲ درس چهارم دینی یازدهم

امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، بزرگترین شخصیت عصر حاضر است که به تبیین ضرورت حکومت اسلامی پرداخته و با بیان روشنگرانه خود، توجه مردم را بدان جلب کرده است. در سخنانی که از ایشان نقل میشود، بیندیشید و ببینید که با کدام یک از دلایل تشکیل حکومت ارتباط دارد؟
پاسخ:

                       سخنان امام خمینی                              دلیل
به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی… پاسخ: ضرورت پذیرش ولایت الهی و نفی حاکمیت طاغوت
مذهب اسلام همزمان با اینکه به انسان میگوید که خدا را عبادت کن و … پاسخ: ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلام

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۵۸ در چهارم دینی یازدهم

۱ــ نمونه هایی از احکام اجتماعی اسلام را که اجرای آنها نیازمند تشکیل حکومت است، بیان کنید.
پاسخ:
خمس، زکات ، حقوق و مسئولیت های خانواده و جامعه ، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم ، جهاد با دشمنان

۲ــ به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسلام نیاز بیشتری به تشکیل حکومت الهی دارد؟

الف) نماز و روزه واجب                      ب) حج                          ج) امر به معروف و نهی از منکر 
د) حجاب و پوشش                         هـ) توانمندی نظامی و ایجاد رعب در دل دشمنان
و) نفی سلطه بیگانگان                     ز) کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان
پاسخ: 
گزینه (ج) ،(ه) ،(و) ، (ز)

۳ــ با توجه به حدیث امام باقر(ع) بیان کنید که چرا ولایت از نماز و روزه و سایر عبادات مهمتر است؟
پاسخ:
زیرا در سآیه ی حکومت اسلامی، فرصت برای اجرای احکام اجتماعی اسلام مانند خمس ، زکات، مبارزه با ظلم ، جهاد با دشمنان و احکام دیگر دین از جمله نماز و روزه و سایر عبادات فراهم می شود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.