جواب درس دهم فارسی دوازدهم

جواب درس دهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۰ فارسی دوازدهم

جواب درس دهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۰ فارسی دوازدهم

گام به گام فارسی دوازدهم / درس دهم: فصل شکوفایی / جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۸۶ درس نهم فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی صفحه ۸۶ فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی

در متن درس، واژهای بیابید که هم آوای آن در زبان فارسی وجود دارد؟
پاسخ: غربت: دوری / قربت: نزدیکی

۲- انواع «و» (ربط، عطف) را در بیت آخر مشخّص کنید.
پاسخ: بی‌تابم و بیقرارم: واو ربط (پیوند)
من و تو: واو عطف.

۳- در متن درس، کدام گروه های اسمی، در نقش «مفعول» به کار رفته اند؟
پاسخ: دیروز اگر سوخت ای دوست، (غم برگ و بار من و تو) / غیر از شب آیا چه میدید چشمان تار من و تو؟
برخیز با گل بخوانیم اینک (بهار من و تو)/ با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر (جان) سپردیم

جواب قلمرو ادبی صفحه ۸۶ فارسی دوازدهم

جواب قلمرو ادبی
۱-در متن درس، برای کاربرد هر یک از آرایه های «تشخیص» و «تشبیه» دو نمونه بیابید.
پاسخ:
تشخیص:
بیت چهارم: در انتظار بودن جویبار / بیت پنجم: خواندن گُل.
تشبیه: بیت سوم: خورشید مانند آیینه دار است / بیت هفتم: شاعر مانند رود، امیدوار است.

۲-در بیت زیر، «برزخ سرد» و «شب» نماد چه مفاهیمی هستند؟
آنجا در آن برزخ سرد، در کوچه های غم و درد/ غیر از شب آیا چه میدید چشمان تار من و تو؟
پاسخ: برزخ سرد: نماد جامعه استبداد زده زمان شاهنشاهی / شب: نماد ظلم و ستم.

جواب قلمرو فکری صفحه ۸۶ فارسی دوازدهم

جواب قلمرو فکری

۱-مقصود نهایی شاعر از مصراع دوم بیت زیر چیست؟
چون رود امیدوارم، بی تابم و بیقرارم / من میروم سوی دریا، جای قرار من و تو
پاسخ: بازگشت به اصل و دعوت به اتّحاد و همبستگی.

۲-توضیح دهید بیت زیر با فصل ادبیات انقلاب اسلامی چه مناسبت و پیوندی دارد؟
دیروز در غربت باغ، من بودم و یک چمن داغ / امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تو
پاسخ: سرشار بودن از امیدواری برای بهبود اوضاع و بشارت دادن به آینده ای درخشان در انقلاب اسلامی.

۳- درباره ارتباط موضوعی هر یک از سروده های زیر با متن درس توضیح دهید.

الف) ز خورشید و از آب و از باد و خاک / نگردد تبه نام و گفتار پاک
پاسخ: این بیت به جاودانگی سخن پاک در گذر زمان اشاره دارد؛ بیت ششم درس نیز به جاودانگی نام و یاد شهدا تأکید داشت.

ب) ای منتظر، مرغ غمین در آشیانه!/من گل به دستت میدهم، من آب و دانه / می کارمت در چشم ها گل نقش اهمّیت / می بارمت بر دیده ها باران خورشید.
پاسخ: مضمون این شعر مژده دادن به مرغ غمین برای شادی است؛ بیت پنجم درس نیز به فرارسیدن پیروزی و شکوفایی پرداخته است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.