جواب تمرین صفحه ۱۰ منطق دهم انسانی

جواب تمرین صفحه ۱۰ منطق دهم انسانی

جواب صفحه ده ۱۰ از درس اول منطق دهم

جواب تمرین صفحه ۱۰ منطق دهم انسانی

جواب تمرین صفحه ۱۰ منطق دهم انسانی :

جواب تمرین صفحه ۱۰ درس اول منطق دهم

مشخص کنید که کدامیک از موارد زیر تعریف و کدامیک استدلال هستند:

🔹 چون قاشق چوبی گرما را منتقل نمیکند، غذا را با آن هم بزنی دستت نمی سوزد.
پاسخ:
استدلال

🔹 منطق علمی است که از خطای ذهن جلوگیری میکند.
پاسخ:
تعریف

🔹 معلم ما در کلاس است؛ پس در خانه اش نیست.
پاسخ: استدلال

🔹 ترابری یعنی حمل و نقل کالا یا مسافر از جایی به جای دیگر.
پاسخ: تعریف

در بخش بالا برای شما جواب تمرین صفحه ۱۰ منطق دهم را قرار داده ایم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.