جواب صفحه ۷ منطق دهم انسانی

جواب صفحه ۷ منطق دهم انسانی

جواب صفحه هفت از درس اول منطق دهم

جواب صفحه ۷ منطق دهم انسانی

جواب صفحه ۷ منطق دهم انسانی :

جواب سوال صفحه ۷ منطق دهم

برای آشنایی با دو حیطه اصلی منطق لازم است به تفاوت تصور و تصدیق توجه کنیم. بدین منظور به سؤالات زیر پاسخ دهید:

آیا می دانید تاقدیس چیست؟
پاسخ:
فعلا خیر

آیا میدانید سیمرغ و سیمرغ چه هستند و چه تفاوتی با هم دارند؟
پاسخ:
سیمرغ نام پرنده ای افسانه ای است ولی سی مرغ یعنی ۳۰ عدد مرغ

ممکن است اکثر شما ندانید تاقدیس چیست اما کم و بیش تصوری از مرغ و سیمرغ دارید اکنون سیمرغ را در چند جمله توصیف کنید:
پاسخ:
سیمرغ پرنده ای افسانه ای است

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.