جواب تمرین صفحه ۸ منطق دهم انسانی

جواب تمرین صفحه ۸ منطق دهم انسانی

جواب صفحه هشت ۸ از درس اول منطق دهم

جواب تمرین صفحه ۸ منطق دهم انسانی

جواب تمرین صفحه ۸ منطق دهم انسانی :

جواب تمرین صفحه ۸ درس اول منطق دهم

از میان موارد زیر تصور و تصدیق را مشخص کنید:
سیمرغ:
(تصور)
سیمرغ پرنده ای افسانه ای است: (تصدیق)
دانا: (تصور)
توانا بود هرکه دانا بود: (تصدیق)

امیدوارم از جواب بالای تمرین صفحه 8 درس اول منطق دهم انسانی لذت برده باشید لطفاً نظرات خود را در بخش زیر به ما اعلام نمایید