جواب درس شانزدهم فارسی دوازدهم

جواب درس شانزدهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۶ فارسی دوازدهم

جواب درس شانزدهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۶ فارسی دوازدهم

گام به گام فارسی دوازدهم / درس شانزدهم: کباب غاز

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۱۴۱ و ۱۴۲ درس شانزدهم فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی

۱-مترادف واژه های زیر را بنویسید.
پاسخ: معهود (عهد شده، شناخته شده، معمول)
بحبوحه ( میان، وسط )
وجنات ( صورت، چهره )

۲-در هریک از بندهای پنجم و یازدهم، سه واژه مهمّ املایی بیابید و بنویسید.
پاسخ: بند پنجم: معهود – عیال – دیلاق / بند یازدهم: کج و معوج – غیر مترقّبه – اصرار.

۳-در عبارت زیر، «مفعول» و «مسند» را مشخّص کنید.
«آثار شادی در وَجَناتش نمودار گردید.» گفتم: «چرا نمی آیی بنشینی؟»
پاسخ: مسند :نمودار / مفعول :چرا نمی آیی بنشینی؟

۴- حرف ربط یا پیوند دو گونه است:
الف) پیوندهای وابسته ساز: همراه با جمله های وابسته به کار میروند؛ نمونه:
 همه حضّار یک صدا تصدیق کردند که تخلّصی بس بجاست.
جمله پیرو یا وابسته: (که/پیوند وابسته ساز) تخلّصی بس بجاست.
پیوندهای وابسته ساز پُرکار برد عبارتاند از: «که، چون، تا، اگر، زیرا، همینکه، گرچه، با اینکه، …»
ب) پیوندهای هم پایه ساز: بین دو جمله هم پایه به کار میروند؛ نمونه:
رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش.
پیوندهای هم پایه ساز پُرکار برد عبارتاند از:«و، امّا، یا، ولی»
توجّه: پیوندهای هم پایه ساز، جمله مرکّب نمی سازند. این نوع حروف ربط، جمله های همپایه را به هم پیوند میدهند.

از متن درس برای کاربرد انواع حرف ربط یا پیوند (وابسته ساز – هم پایه ساز) نمونه های مناسب بیابید.
پاسخ: وابسته ساز: خاطر جمع باشید که از عهده بر خواهم آمد. / هم پایه ساز: از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار.

جواب قلمرو ادبی
مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.

پشت دست داغ کردن:
پاسخ: کنایه از توبه کردن و پشیمان شدن.

سماق مکیدن:
پاسخ: کنایه از انتظار بیهوده کشیدن.

چند مرده حلّاج بودن:
پاسخ:
کنایه از چقدر توانایی و عُرضه داشتن.

۲- کدام ویژگی های نثر نویسنده، بر تأثیر گذاری داستان او افزوده است؟
پاسخ: سادگی – استفاده از کنایه – بهره گیری از طنز – بزرگ نمایی و اغراق.

جواب قلمرو فکری
۱-نویسنده در داستان «کباب غاز» کدام رفتار فردی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است؟
پاسخ:
کنترل نکردن رفتار، کردار و زبان / هر بلایی که بر سرِ ما می آید تقصیر خودمان است.

۲- از متن درس، مَثَلِ متناسب با هر یک از این سروده های سعدی بیابید و مقصود اصلی آنها را بیان کنید.
الف) گلّه ما را گِله از گرگ نیست  کاین همه بیداد شبان میکند
پاسخ: از ماست که بر ماست

ب) سخنِ گفته دگر باز نیاید به دهن  اوّل اندیشه کند مرد که عاقل باشد
پاسخ: تیری که از شست رفته، باز نمیگردد.

جواب درک و دریافت صفحه ۱۴۷ درس شانزدهم فارسی دوازدهم

جواب درک و دریافت

۱-شخصیت اصلی داستان چه کسی است؟ ویژگی های رفتاری او را مورد بررسی قرار دهید.
پاسخ: شخصیت اصلی داستان سهراب است. شجاعت، افتادگی، هوشیاری و خلوص، از ویژگی های بارز او است.

۲-با توجّه به آیه شریفه و بیت زیر، متن روان خوانی را تحلیل کنید.
وَ ما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَلکِنَّ اهللَ رَمَی.

ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته دیدگی باشد  که خطّی کز خرد خیزد، تو آن را از بَنان بینی
پاسخ: علّت اصلی تمام اتفاقات و تقدیرها، خداوند است و ما به عنوان وسیله ای برای رسیدن به این مقاصد هستیم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.