جواب درس هجدهم فارسی دوازدهم

جواب درس هجدهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۷ فارسی دوازدهم

جواب درس هجدهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۷ فارسی دوازدهم

گام به گام فارسی دوازدهم / درس هجدهم: عشق جاودانی

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۱۵۶ درس هجدهم فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی

۱- واژه «صحیفه» را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید.
پاسخ: کتاب / نامه / رساله / سفر / ورق دفتر و کتاب / روی زمین.

۲- متن درس را از نظر «حذف فعل» بررسی کنید و نوع حذف ها را بنویسید.
پاسخ: چه حرف تازهای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازهای برای نوشتن (مانده است) : حذف به قرینه لفظی.
تو از آن منی و من از آن تو (هستم) : حذف به قرینه لفظی. (گرچه میتوان معنایی نیز گرفت)
درست مانند نخستین باری (است)که نام زیبای تو را تلاوت کردم : حذف به قرینه معنایی.

جواب قلمرو ادبی
۱- دو نمونه آرایه «تشخیص» در متن درس بیابید.
پاسخ: آیا چیزی در مخیّله آدمی میگنجد که قلم بتواند آن را بنگارد / امّا جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟
۲- در متن، نمونه ای از پرسش (استفهام) انکاری مشخّص کنید.
پاسخ: چه حرف تازهای برای گفتن مانده است؟ / چه چیز تازهای برای نوشتن مانده است؟

جواب قلمرو فکری
۱- شکسپیر برای عشق جاودانی، چه ویژگی هایی را برمیشمارد؟

پاسخ: قابل توصیف نبودن / طراوت و شادابی / ازلی و ابدی / خارج از زمان و مکان بودن.

۲- در سطرهای زیر بر چه نکتهای تأکید شده است؟
چه حرف تازهای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازهای برای نوشتن که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟
پاسخ: قابل توصیف نبودن عشق و زیبایی معشوق / کمال در بیان عشق و توصیف آن.

۳-مضمون بیت زیر از کدام بخش از سروده شکسپیر قابل دریافت است؟
یک قصّه بیش نیست غم عشق وین عجب کز هر زبان که میشنوم نامکرّر است
پاسخ: مضمون بیت حافظ نامکرّر و نو بودن سخن عشق است، با وجود اینکه در اصل، تکرار یک حقیقت است که در این بخش سروده شکسپیر هم دیده میشود: »« روز باید ذکری واحد را مکرّر بخوانم / و آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم: «که تو از آن منی و من از آن تو»، / درست مانند نخستین باری که نام زیبای تو را تلاوت کردم.»

جواب درک و دریافت صفحه ۱۶۲ درس هجدهم فارسی دوازدهم

جواب درک و دریافت

۱-این متن را با توجّه به زاویه دید و شخصیت پردازی بررسی کنید.
پاسخ: زاویه دید در این داستان، اوّل شخص است. داستان از زبان دانش آموزی بیان میشود که دارای شخصیتی پویا و پُرتحرّک است. دانش آموزی که ابتدا به درس علاقه ندارد و گشت و گذار را بر کلاس ترجیح میدهد؛ امّا با احساس به خطر افتادن کشورش به درس و زبان ملّی خود، علاقه مند میشود.

۲- با توجّه به اینکه زبان فارسی، رمز هویّت ملّی است، برای پاسداشت آن چه راهکارهایی را پیشنهاد میدهید؟
پاسخ:
بر عهده دانش آموز عزیز

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.