جواب درس دوم کتاب کار زبان دهم

جواب درس دوم کتاب کار زبان دهم

گام به گام و معنی درس دوم کتاب کار زبان انگلیسی دهم

جواب درس دوم کتاب کار زبان دهم

گام به گام و معنی درس دوم کتاب کار زبان انگلیسی دهم

جواب کتاب کار زبان انگلیسی دهم / جواب درس دوم

معنی صفحه ۲۶ کتاب کار زبان دهم

Microbes are really wonderful. They are everywhere! They live all around you, on you and inside you! Microbes are very small, so you can’t see them.

میکروب ها واقعاً فوق العاده هستند. آنها همه جا هستند! آنها در اطراف شما، روی شما و درون شما (بسه دیگه!) زندگی می کنند! میکروب ها بسیار کوچک هستند، بنابراین شما نمی توانید آنها را ببینید.

But don’t worry. Some microbes make you sick but most others keep you healthy and even help you to fight disease.

 اما نگران نباشید. برخی از میکروب ها شما را بیمار می کنند، اما بسیاری دیگر شما را سالم نگه می دارند و حتی به شما در مبارزه با بیماری کمک می کنند.

There are so many different types of microbes. We still don’t really know how many there are, but we know that microbes do lots of different things. Bacteria and viruses are two important types of microbes.

انواع مختلفی از میکروب ها وجود دارد. ما هنوز واقعاً نمی دانیم تعداد آنها چقدر است، اما می دانیم که میکروب ها کارهای مختلف زیادی انجام می دهند. باکتری ها و ویروس ها دو نوع مهم میکروب هستند.

Bacteria are really important microbes. They are very small. They have only one cell. Bacteria can live in any area of the earth.

باکتری ها میکروب های واقعا مهمی هستند. آنها بسیار کوچک هستند. آنها فقط یک سلول دارند. باکتری ها می توانند در هر منطقه‌ای از زمین زندگی کنند.

They aren’t all bad; in fact you couldn’t live without some bacteria! Viruses are among the smallest microbes on the earth, even smaller than bacteria.

 همه آنها بد نیستند؛ در واقع شما نمی توانید بدون برخی از باکتری ها زندگی کنید! ویروس ها از کوچک ترین میکروب های روی زمین هستند، حتی کوچکتر از باکتری ها.

They are different from bacteria because they cannot live on their own. Viruses need to be inside a living cell to live and grow.

 آنها (ویروس ها) با باکتری ها متفاوت هستند زیرا نمی‌توانند به تنهایی زندگی کنند. ویروس ها برای زندگی و رشد باید درون یک سلول زنده باشند.

There aren’t many good things about viruses – they usually attack your body and make you sick!

چیزهای خوبی در مورد ویروس ها وجود ندارند – آنها معمولاً به بدن شما حمله می کنند و شما را بیمار می کنند!

جواب صفحه ۲۷ کتاب کار زبان دهم

A. True or False (درست یا نادرست)
1) Microbe is an important type of bacteria. False

میکروب یک نوع مهم باکتری است

2) Viruses can live in any place in the world. False

ویروس ها می توانند در هر نقطه ای از جهان زندگی کنند.

3) Bacteria do not need to be inside a living cell to live. True

باکتری ها برای زندگی نیازی به حضور در داخل یک سلول زنده ندارند.

B. Answer the following questions.
به سوالات داده شده پاسخ دهید

1) Where can we find bacteria?
کجا می توانیم باکتری ها را پیدا کنیم؟
We can find them in any area of the earth.

2) How are bacteria different from viruses?
باکتری ها چه تفاوتی با ویروس ها دارند؟
Viruses can not live on their own.

3) Do you like to see microbes under a microscope?
آیا دوست دارید میکروب ها را زیر میکروسکوپ ببینید؟
Yes, I think it has to be interesting.

جواب صفحه ۲۸ کتاب کار زبان دهم

C. Read the passage and find the following information.
متن را بخوانید و اطلاعات زیر را به دست آورید.

bacteria, viruses
باکتری ها، ویروس ها
2 1. Important types of microbes
انواع مهم میکروب ها
inside a living cell
داخل یک سلول زنده
4 2. The home of viruses
خانه ویروس ها
one cell
یک سلول
3 3. The number of bacteria’s cells
تعداد سلول های باکتری

جواب صفحه ۲۹ کتاب کار زبان دهم

A. Circle the correct answer.
دور پاسخ درست خط بکشید.

جواب صفحه ۲۹ کتاب کار زبان دهم

جواب صفحه ۳۰ کتاب کار زبان دهم

B. Fill in the blanks with the following adjectives.
جاهای خالی را با کلمات زیر پر کنید.

جواب صفحه ۳۰ کتاب کار زبان دهم

Elephants are the …biggest… and …strongest… land animals in the world.
They only eat plants and fruits. There are two types of elephants.
The …African… elephant lives in Africa and the Indian elephant lives
in Asia. The African elephant is …bigger… than the Indian elephant.
It has larger ears, too. The Indian, or the …Asian… elephant is
…smaller… than the African elephant and has smaller ears.

جواب صفحه ۳۰ کتاب کار زبان دهم

C. Now answer the following questions.
به سوالات داده شده پاسخ دهید.

1. What type of elephant lives in Asia?
Indian elephants

2. Is the African elephant smaller than the Asian elephant?
No, It is bigger.

3. Do Indian elephants have bigger ears than African elephants?
No . They have smaller ones (ears).

جواب صفحه ۳۱ کتاب کار زبان دهم

D. Fill in the blanks with irregular comparative forms of the following

جواب صفحه ۳۱ کتاب کار زبان دهم

1. I know that my cooking is bad, but your cooking is …worse…

2. The bed was hard, but it was …better… than nothing.

3. It’s too dark. I cannot see …farther… than two meters.

جواب صفحه ۳۲ کتاب کار زبان دهم

A. Match the words with their definitions:
تطبیق دهید لغات را با معنی آنها

جواب صفحه ۳۲ کتاب کار زبان دهم

جواب صفحه ۳۳ کتاب کار زبان دهم

B. One odd out.
ناهماهنگ

جواب صفحه ۳۳ کتاب کار زبان دهم

جواب صفحه ۳۴ کتاب کار زبان دهم

C. Match columns A and B.
تطبیق دهید الف را به ب

جواب صفحه ۳۴ کتاب کار زبان دهم

جواب صفحه ۳۵ کتاب کار زبان دهم

D. Put the words in three groups based on their size.
کلمات را بر اساس اندازه آنها در سه گروه قرار دهید.

virus ear sun
microbe eye star
plasma brain planet
cell heart moon

جواب صفحه ۳۶ کتاب کار زبان دهم

E. Look at the picture and order the planets based on their size (from the largest to the smallest). 
به تصویر نگاه کنید و سیارات را بر اساس اندازه آنها (از بزرگ تا کوچک) مرتب کنید.جواب صفحه ۳۶ کتاب کار زبان دهم

  1. Jupiter
  2. Saturn
  3. Uranus
  4. Neptune
  5. Earth
  6. Venus
  7. Mars
  8. Mercury

جواب صفحه ۳۷ کتاب کار زبان دهم

F. Look at the above picture and fill in the blanks.
به تصویر بالا نگاه کنید و جاهای خالی را پر کنید.
1) The farthest planet from the Sun: …Neptun…
(پلوتو چون جزو سیارک ها است نپتون را آخر حساب میکنیم)

2) The closest planet to the Sun: …Mercury…
3) The Red Planet which is the neighbor of Earth: …Mars…
4) The planet on which we live: …Earth…

جواب صفحه ۳۸ کتاب کار زبان دهم

G. Fill in the blanks with the given words.
جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

1. White blood cells …defend body against diseases.

2. The sky is cloudy. We cannot see the …moon tonight.

3. You need a …powerful microscope to see something so small.

4. Daily exercise keeps us strong and …healthy .

5. The Hubble …telescope goes around Earth every 97 minutes

جواب صفحه ۳۹ کتاب کار زبان دهم

Ask and answer with appropriate intonation.
سؤال کنید و با لحن صدای (افتان یا خیزان) مناسب پاسخ دهید.

1. Is a cheetah faster than a lion?
آیا یوزپلنگ از شیر سریع تر است؟
Yes, it is.
بله، سریع تر است.

2. Is football more interesting than volleyball?
آیا فوتبال از والیبان جذابتر است؟
Yes, it is.
بله، جذابتر است.

3. Are you the tallest person in your family?
آیا شما قد بلندترین فرد خانواده هستید؟
No, I’m not.
خیر نیستم.

4. Is Mercury’s orbit different from other planet’s orbits?
آیا مدار عطارد با مدارهای دیگر سیارات فرق می کند؟
No, I don’t think so.
خیر، فکر نمی کنم.

جواب صفحه ۴۰ کتاب کار زبان دهم

A. Write the comparative and superlative forms of the following adjectives. 
حالات مقایسه ای و مبالغه آمیز از صفت های زیر بنویسید.

the most wonderful
شگفت انگیزترین
more wonderful
شگفت انگیزتر
wonderful
شگفت انگیز
the most interesting
دلچسب ترین
more wonderful
دلچسب تر
interesting
دلچسب
the most dangerous
خطرناکترین
more dangerous
خطرناکتر
dangerous
خطرناک
the most careless
بی دقّت ترین
more careless
بی دقّت تر
careless
بی دقّت
the most useful
مفیدترین
more useful
مفیدتر
useful
مفید

جواب صفحه ۴۱ کتاب کار زبان دهم

B. Compare each pair of things in the box. Write two sentences for each pair. 
هر دو کلمه ذکر شده در جدول را با هم مقایسه کنید. برای هر زوج دو حمله بنویسید.جواب صفحه ۴۱ کتاب کار زبان دهم

1. Cheetahs are faster than lions.
یوزپلنگ ها سریعتر از شیرها هستند.
Lions are stronger than cheetahs.
شیرها قویتر از یوزپلنگ ها هستند.

2. Train travel is safer than bus travel.
سفر با قطار امن تر از سفر با اتوبوس است.

Bus travel is cheaper than train travel.
سفر با اتوبوس ارزان تر از سفر با قطار است.

3. Abadan is hotter than Mashhad.
آبادان گرمتر از مشهد است.

Mashhad is busier than Abadan.
مشهد شلوغتر از آبادان است.

C. Read the text in Part I . Find all adjectives and change them into comparative and superlative forms.
متن قسمت 1 را بخوانید. تمامی صفات آن را بیابید و سپس حالات مقایسه ای و مبالغه ای آن را بنویسید.

1. wonderful / more wonderful / the most wonderful
شگفت انگیز – شگفت انگیزتر – شگفت انگیزترین

2 small / smaller/ smallest
کوچک – کچکتر – کوچکترین

3. sick / sicker (more sick) / the sickest (the most sick)
بیمار – خیلی بیمار – خیلی خیلی بیمار

4. healthy / healthier / the healthiest
سالم – سالمتر – سالمترین

5. many / more / the most
زیاد – زیادتر – زیادترین

6. different / more different / the most different
متفاوت – متفاوت تر – متفاوت ترین

7. important / more important / the most important
مهم – مهمتر – مهمترین

8. bad / worse / the worst
بد – بدتر – بدترین

9. good / better / the best
خوب – خوب تر – خوب تری

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.