جواب فعالیت های درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت های درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم

جواب درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت های درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم

جواب درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

گام به گام انسان و محیط زیست یازدهم / درس چهارم: انرژی، حرکت ، زندگی ؛ جواب فعالیت های صفحه ۴۹ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۷ ، ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۴ از درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۴۹ درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

با توجه به نقشه:
۱ـ کشور های پر مصرف انرژی را مشخص کنید.
پاسخ: 
آمریکا – کانادا – استرالیا – عربستان – روسیه

۲ـ جایگاه ایران کجاست؟
پاسخ:
ایران جزو سه گروه پر مصرف میباشد.

۳ـ به نظر شما مصرف زیاد انرژی، نشانە خوبی برای اقتصاد کشور است یا خیر؟ توضیح دهید
پاسخ:
یکی از شاخص های توسعه هر کشور میزان مصرف انرژی برق می باشد و به نظرم شاخص خوبی است زیرا انرژی برق آلودگی کمتری دارد و…

جواب فعالیت ۲ صفحه ۵۰ درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

گفتوگو کنید
با توجه به الگوی زیر، دربارە اینکه نیروی لازم برای چرخاندن توربین و تولید انرژی الکتریکی از چه منبعی میتواند باشد، گفتوگو کنید 

جواب فعالیت 2 صفحه 50 درس چهارم  انسان و محیط زیست یازدهمپاسخ: منبع انرژی برای چرخاندن توربین ها و تولید برق بسیار متنوع اند مانند انرژی آب پشت سدها، انرژی زمین گرمایی یا ژئو ترمال، انرژی امواج ،انرژی جزر و مدی و انرژی سوخت های فسیلی و…

جواب فعالیت ۳ صفحه ۵۱ درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

برخی معتقدند «هر چه مصرف انرژی الکتریکی کشوری بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است». این دیدگاه را در کلاس نقد کنید.
پاسخ: انرژی الکتریکی که از طریق منابع انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی ، انرژی بادی ، انرژی پشت سدها ،انرژی زمین گرمایی و… تولید شود می تواند معیار خوبی برای توسعه کشور باشد ولی اگر انرژی الکتریکی تولید شده بیشتر از طریق مصرف سوخت های فسیلی باشد نمی تواند معیار خوبی برای سنجش توسعه یک کشور باشد و متاسفانه در کشور ما انرژی الکتریکی تولید شده بیشتر از طریق سوخت های فسیلی به دست می آید و…

جواب فعالیت ۴ صفحه ۵۲ درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

با انجام فعالیت زیر درباره میزان برق مورد نیاز یخچال های خانگی در سراسر دنیا و رابطه آن با میزان مصرف سوخت های فسیلی بیشتر آشنا شوید.

الف) یک دستگاه یخچال فریزر با قدرت ۱۷۰ وات ساعت را در نظر بگیرید، میزان برق مصرفی آن در یک شبانه روز چند کیلو وات ساعت است؟
پاسخ: کلیو وات ساعت (با نمادهای h·kW،h kW یا kWh )یکی از یکاهای تجاری انرژی الکتریکی است. از آنجایی که انرژی حاصل ضرب توان در زمان است و از سوی دیگر توان بر حسب وات یا کیلووات و زمان بر حسب ثانیه یا ساعت اندازهگیری میشود، واحد انرژی به صورت وات ساعت یا کیلووات ساعت خواهد بود. یک کیلووات ساعت برابر است با انرژی مصرفشده دستگاهی با توان ۱۰۰۰ وات در مدت یک ساعت.
ساعت وات ۴۰۸=۲۴× ۱۷۰ (۴ کیلووات)

ب) میزان برق مصرفی این یخچال فریزر در طول یک سال چند کیلو وات ساعت است؟
پاسخ: وات ساعت ۱۴۸۹۲۰۰=۳۶۵×۴۰۸۰

پ) با فرض آنکه هر خانوار ایرانی، یک دستگاه یخچال فریزر داشته باشد میزان برق مصرفی سالانه این یخچال فریزرها را در ایران حساب کنید. (کشور ایران تقریباً۲۰۰۰۰۰۰۰ خانوار دارد).

 

$$ ۱۴۸۹۲۰۰ × ۲۰۰۰۰۰۰۰ = ۲۹۷۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ {وات \: ساعت } \\{(مگاوات۲۹۷۸۴۰۰۰)}$$

ت) اگر برای تولید ۱۶۰۰ کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی، ۳۰۰۰۰ کیلوگرم از یک نوع سوخت فسیلی را در نیروگاه بسوزانیم، حساب کنید که برای تأمین برق مصرفی یخچال های خانگی ایران چند کیلوگرم از آن سوخت فسیلی باید سوزانده شود؟
پاسخ: 

$$ (۳۰۰۰۰×۲۹۷۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ÷ ۱۶۰۰ = ۵۵۸۴۵۰کیلوگرم $$

ث) اکنون فرض کنید که برق مصرفی هر خانوار ایرانی ماهانه برابر با ۷۰۰ کیلووات ساعت است. با توجه به این داده، حساب کنید برای تأمین برق سالانه خانوارهای ایرانی، چند کیلوگرم سوخت فسیلی باید در یک نیروگاه سوزانده شود؟جواب فعالیت 4 صفحه 52 درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ:

$$ ( ۳۰۰۰۰×۷۰۰) ÷ ۱۲×۱۶۰۰ = ۱۵۷۵۰۰ سوخت کیلوگرم $$

جواب در صفحات اینترنت صفحه ۵۲ درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

باز گذاشتن در یخچال به مدت طولانی، مصرف انرژی الکتریکی را افزایش میدهد. با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی، دربارە رابطه بین شکل و طراحی یخچال ها با میزان برق مصرفی آنها اطلاعاتی جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید
پاسخ: با تحقیق در منابع معتبر اینترنتی، مشخص شد که شکل و طراحی یخچال‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر میزان مصرف برق آنها داشته باشد. در زیر به برخی از این تأثیرات اشاره می‌شود:
اندازه یخچال: یخچال‌های بزرگتر معمولاً بیشترین مصرف برق را دارند. بنابراین، انتخاب یخچال با اندازه مناسب برای نیازهای خود می‌تواند باعث کاهش مصرف برق شود.
طراحی درب: یخچال‌هایی که درب آنها به صورت دو بخش باز می‌شود، معمولاً بیشترین مصرف برق را دارند. در برخی یخچال‌ها، درب به صورت یک بخش باز می‌شود که می‌تواند باعث کاهش مصرف برق شود.
سیستم خنک‌کننده: یخچال‌هایی که از سیستم خنک‌کننده بدون یخ زدن استفاده می‌کنند، معمولاً کمترین مصرف برق را دارند. برخی یخچال‌ها از سیستم خنک‌کننده با یخ زدن استفاده می‌کنند که می‌تواند باعث افزایش مصرف برق شود.
سیستم تهویه: یخچال‌هایی که دارای سیستم تهویه هوا هستند، معمولاً بیشترین مصرف برق را دارند. برخی یخچال‌ها از سیستم تهویه هوا بدون فن استفاده می‌کنند که می‌تواند باعث کاهش مصرف برق شود.
موقعیت یخچال: یخچال‌هایی که در محیط‌های گرم و مرطوب قرار دارند، معمولاً بیشترین مصرف برق را دارند. بنابراین، قرار دادن یخچال در محیط خنک و خشک می‌تواند باعث کاهش مصرف برق شود.
بنابراین، انتخاب یخچال با شکل و طراحی مناسب می‌تواند باعث کاهش مصرف برق و صرفه‌جویی در هزینه‌های برق داشته باشد.

جواب فعالیت ۵ صفحه ۵۳ درس چهارم انسان محیط زیست یازدهم

دربارۀ آثار گوناگون (جنبه های مثبت و منفی) استفاده از سوخت های فسیلی برای حمل و نقل، گرمایش خانه های مسکونی و تولید انرژی الکتریکی با یکدیگر گفتوگو و جاهای خالی را پر کنید.

جواب فهالیت 5 صفحه 53 دری چهارم انسان و محیطزیست یازدهم

 

پاسخ: -افزایش استفاده از سوخت های فسیلی موجب افزایش آلودگی هوا و گرمایش جهانی در اثر افزایش گازهای گلخانه ای در جو می شود و به دنبال آن موجب ذوب یخچال های طبیعی زمین می شود و…
-استفاده از سوخت های فسیلی موجب افزایش شدید آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی می شود و…
-فراوان بودن و ارزان بودن سوخت های فسیلی موجب می شود که دولت ها درمورد انرژی های پاک مانند انرژی خورشیدی سرمایه گذاری نکنند و…

جواب فعالیت ۶ صفحه ۵۴ درس چهارم انسان محیط زیست یازدهم

بررسی کنید که «مقدار کربن دی اکسید چه اثری روی دمای یک محیط دارد؟»
ابزار و مواد: بطری ۱.۵ لیتری، قرص جوشان ، دما سنج، استوانه مدرج، خمیر بازی

۱ــ دو بطری ۵/۱ لیتری خالی را بردارید و شماره گذاری کنید.

۲ــ درب بطری ها را به اندازه قطر دماسنج سوراخ کنید و دماسنج را از داخل آن عبور دهید. درز های دور دماسنج را با خمیر بازی محکم کنید و از دو طرف بپوشانید.

۳ــ درون بطری شماره (۱) ،۵ عدد قرص جوشان و ۱۰ میلی لیتر آب بریزید و بلافاصله در آن را محکم ببندید.

۴ــ درون بطری شماره (۲ )١٠ میلی لیتر آب بریزید و در آن را محکم ببندید.

۵ ــ دمای هوای درون هر دو بطری را مشاهده و یادداشت کنید.

۶ــ هر دو بطری را به مدت نیم ساعت روبه روی آفتاب قرار دهید. چه تغییری در دمای هوای درون دو بطری ایجاد میشود؟
پاسخ: با توجه به اینکه کربن دی اکسید یک گاز گلخانه‌ای است، می‌تواند باعث افزایش دمای هوا درون بطری شماره ۱ شود. در بطری شماره ۲ که قرص جوشان ندارد، کربن دی اکسید تولید نمی‌شود و دمای هوای درون آن تحت تأثیر نور آفتاب تغییر نمی‌کند.

۷ــ از این مشاهدات چه نتیجه ای میگیرید؟
پاسخ: 
نتیجه گیری می‌شود که مقدار کربن دی اکسید می‌تواند باعث افزایش دمای هوا در محیط شود.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۵۵ و ۵۶ درس چهارم انسان محیط زیست یازدهم

فکرکنید
۱ـ نمودار ۱ ،افزایش کربن دی اکسید هوا کره و نمودار ۲ افزایش دمای کرە زمین را در دهه های اخیر نشان میدهند. چه رابطه ای بین داده های این دو نمودار وجود دارد؟
پاسخ:
بین میزان کربن دی اکسید و میزان دمای زمین ارتباط معنا داری وجود دارد. یعنی در چند دهه اخیر با افزایش مصرف سوخت های فسیلی، گازهای گلخانه ای زیادی وارد جو زمین شده است مانند کربن دی اکسید و دمای میانگین زمین را بالا برده است. درسال ۱۹۶۰میلادی مقدار کربن دی اکسید جو زمین کم تر از۳۰۰قسمت در میلیون بوده است ولی ان رقم در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۳۸۰ قسمت در میلیون رسیده است و میانگین دمای زمین هم در سال ۱۹۶۰نزدیک به ۱۴درجه سلسیوس بوده است ولی این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱۴/۵ درجه سلسیوس رسیده است. و…

جواب فعالیت 7 صفحه 55 و 56 درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

گفتوگو کنید
۲ـ دربارە داده های لوحە زیر گفتوگو کنید. چه نتایجی میگیرید؟ آنها را در چند جمله بنویسید پاسخ: اگر در اطراف زمین و در جو زمین گازهای گلخانه ای مانند کربن دی اکسید و بخار آب وجود نداشت هوای زمین در روز خیلی گرم و در شب خیلی سرد می شد(شکل سمت راست) ولی به دلیل وجود گازهای گلخانه ای در جو زمین ،هوا در روز خیلی گرم نمی شود و در شب هم خیلی سرد نمی گردد و در واقع وجود گازهای گلخانه ای بطور طبیعی و نرمال هوای زمین را معتدل نگه می دارد ولی با افزایش استفاده از سوخت های فسیلی و افزایش تعداد خودروها و فعالیت صنایع و…میزان گازهای گلخانه ای افزایش یافته و هوای زمین را گرم تر گرم تر کرده است (شکل سمت چپ)

جواب فعالیت 7 صفحه 55 و 56 درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت 7 صفحه 55 و 56 درس چهارم انسان محیط زیست یازدهم

۳ـ با توجه به نمودارهای بالا و شکل های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.
الف) چه رابطه ای میان فشار گاز کربن دی اکسید و pH آب اقیانوس ها وجود دارد؟
پاسخ:
با افزایش فشار گاز کربن دی اکسید(میکرو اتمسفر) مقدار ph آب اقیانوس ها کاهش یافت است

ب) میزان اسیدی بودن آب دریا چه تغییری میکند؟
پاسخ:
میزان اسیدی آب در سال ۱۳۶۹ از ۸.۱۱ به به ۸/۸ در سال ۱۳۸۹کاهش یافته است. 

پ) با افزایش فشار گاز کربن دی اکسید در هوا کره، تنوع گونه های زیستی در آب کره چه تغییری میکند؟پاسخ:

دی اکسیدکربن به دلیل جذب شدن در آب به زندگی دریایی آسیب وارد می کند. به گفته دانشمندان نزدیک به ۵۰ درصد دی اکسید کربنی که نوع بشر در ۲۰۰ سال گذشته وارد جو زمین کرده جذب آب دریا شده است .پی اچ یا پ هاش (به انگلیسی: pH ،مخفف potential hydrogen of )یک کمیت لگاریتمی است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص میکند. بیشتر آبزیان فقط در پی اچ بین ۵ تا ۹ زنده می مانند. با توجه به تصویر تپه های مرجانی با کاهش پی اچ از بین خواهند رفت و..

۴ــ برداشت خود را از تصویر رو به رو بنویسید. جواب فعالیت 7 صفحه 55 و 56 درس چهارم انسان محیط زیست یازدهم

پاسخ: این شکل ردپای کربن دی اکسید را در ماهی نشان می دهد. با افزایش کربن دی اکسید در آب دریاها و اقیانوس ها و افزایش رد پای کربن در ماهی ها میزان پی اچ کاهش یافته و موجب مرگ ماهی ها می شود زیرا آبزیان فقط بین پی اچ ۵تا ۹ می توانند زنده باشند و…

 

 

جواب فعالیت ۸ صفحه ۵۷ درس چهارم انسان محیط زیست یازدهم

-میزان برق و گاز طبیعی مصرفی در منزل خود را از طریق عدد درج شده روی فیش های برق و گاز پیدا کرده و آن را در رابطه های زیر جاگذاری کنید. بدین ترتیب میتوانید ردپای کربن دی اکسید تولید شده، توسط خانواده خود را حساب کنید.

کیلووات ساعت انرژی مصرفی×۰/۰۰۰۶= میزانCO۲ تولیدی(برحسب تن)
متر مکعب گاز مصرفی ×۰/۰۰۰۵۹= میزان CO۲ تولیدی (برحسب تن)
پاسخ:
برعهده دانش اموز عزیز

جواب فعالیت ۹ صفحه ۵۹ درس چهارم انسان محیط زیست یازدهم

جمع آوری اطلاعات
با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان انرژی های نو ایران (سانا) ، و یا مطالعات کتابخانه ای و میدانی، در زمینە استفاده از انرژی بادی، توربین های بادی و ظرفیت تولیدی نیروگاه های کشور در این زمینه اطلاعات جمع اوری و به کلاس گزارش کنید
پاسخ: در ایران با توجه به وجود مناطق باد خیز طراحی و ساخت آسیاب های بادی از ۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت گسترش بهره برداری از توربین های بادی فراهم می باشد. مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باد در ایران نشان دادهاند که تنها در ۲۶ منطقه از کشور (شامل بیش از ۴۵ سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمی سایتها، با در نظر گرفتن یک راندمان کلی ۳۳٪ در حدود ۶٫۵۰۰ مگاوات میباشد. و این در شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگاههای برق کشور در حال حاضر حدود ۷۴٫۰۰۰ مگاوات میباشد.
در سال ۲۰۰۴ میلادی تنها ۲۵ مگاوات از ۳۳٫۰۰۰ مگاوات برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی تولید شده بود. در سال ۲۰۰۶ میلادی سهم برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی ۴۵ مگاوات بود (رتبه سی ام در دنیا) که به نسبت سال ۲۰۰۵ رشد چهل درصدی را نشان میداد. در سال ۲۰۰۸ میلادی نیروگاه بادی منجیل (در استان گیلان و بینالود در استان خراسان رضوی)، ظرفیت ۸۲ مگاوات برق را داشتهاند. ظرفیت برق بادی در ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۳۰ مگاوات ساعت بوده است.
ایران عضو مجمع جهانی انرژی بادی میباشد.(۴) ایران مبالغ زیادی را در زمینه انرژی تجدید پذیر برق بادی،
سرمایه گذاری کرده است. میزان یارانه های تخصیصی در بخش برق فسیلی حدود ۷٫۳ میلیارد یورو است که مانعی جدی بر سر راه توسعه انرژی های تجدید پذیر به شمار میرود. علیرغم وجود یارانه ها، میزان ظرفیت نصب شده برق بادی تا اوایل سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۱۲۸ مگاوات بوده است، که تولید ۳۰۷ گیگاوات ساعت برق را طی دوره ۱۳۷۳-۸۴ را به همراه داشته است. این میزان برق تولیدی سبب صرفه جویی ۴۲۵ هزار بشکه معادل نفت در بخش نیروگاهی ایران شده و در جای خود موجب کاهش یک میلیون تن انواع آلاینده های زیست محیطی در فاصله ۱۳۷۳-۱۳۸۴ شده است. با استفاده از اطلاعات واقعی ماهیانه بادر در استانهای کشور و با بهرهگیری از معادله چگالی وایبول، پتانسیل قابل استفاده باد در استانها محاسبه شده و در نهایت کل پتانسیل برق بادی به میزان ۳٫۶ گیگاوات تخمین زده شده است. البته محاسبات دیگر تا حد ۶ گیگاوات ظرفیت را برآورد کردهاند. بر اساس سیاستهای فعلی انرژی کشور، ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی پروژه های باد در سه استان گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، که تایید کننده این واقعیت است که پروژههای برق بادی در این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند. نتایج نشان میدهد که با حذف یارانه های انرژی پتانسیل فسیلی به همراه یک روش بازار محور، میتوان ظرفیت انرژی بادی را به ۳٫۶ تا ۶ گیگاوات افزایش داد. این ظرفیت نصب شده میتواند سبب صرفهجویی حدود ۴۷ تا ۸۴ میلیون بشکه معادل نفت ۱۲۷۰۰۰ تا ۲۳۰۰۰۰ بشکه در روز در بخش نیروگاهی ایران شود. و…

جواب فعالیت ۱۰ صفحه ۶۰ درس چهارم انسان محیط زیست یازدهم

فکر کنید
شکل زیر میزان بیشترین انرژی الکتریکی تولید شده برحسب اندازه توربین های بادی و نمودار زیر، میزان
سر و صدای تولید شده (آلودگی صوتی) توسط توربین ها را برحسب قطر پره های آنها نشان میدهند. با توجه به آنها به پرسش های زیر پاسخ دهید.

جواب فعالیت 10 صفحه 59 انسان و محیط زیست یازدهمجواب فعالیت 9 صفحه 59 درس چهارم انسان محیط زیست یازدهم

الف) چه رابطه ای بین قطر پره های توربین بادی با انرژی تولید شده وجود دارد؟
پاسخ:
با افزایش قطر پره های توربین های بادی میزان آلودگی صوتی افزایش می یابد مثال در قطر پره ۲۰متری میزان آلودگی صوتی ۹۸دسیبل می باشد ولی در پره ای با قطر ۱۲۰متر میزان آلودگی صوتی به ۲۰دسیبل می رسد و…

ب) اگر برق مورد نیاز شهر و خانه شما را با استفاده از انرژی باد تولید کنند، ردپای کربن دی اکسید شما چه تغییری میکند؟ چرا؟
پاسخ:
رد پای کربن در شهر من کاهش می یابد زیرا با تولید برق به وسیله انرژی باد ،سوخت های فسیلی مانند نفت مصرف نشده است و…

پ) نیروگاه های بادی چه تأثیری روی زندگی جانداران آن منطقه دارند؟ توضیح دهید.
پاسخ:
البته نیروگاه های بادی به دلیل اشغال کردن فضای بسیار زیاد و ایجاد سروصدا برای جانوران و انسان مشکلاتی را ایحاد می کنند و…

جواب چه باید کرد صفحه ۶۴ درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

من چه کار کنم؟
استفاده از دوچرخه به جای خودرو در مسافت های کوتاه
استفاده از وسایل الکتریکی کم مصرف با برچسب انرژی
پاسخ:
-من مصرف مواد غذایی و سوخت و…را مدیریت می کنم و به اندازه مصرف می کنم و اسراف نمی کنم.
-حمل و نقل خود را مدیریت می کنم و از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنم
-در هیچ زمانی با خودروی خود تک سرنشین نمی روم
-با کنترل قبض برق خود مصرف برق را مدیریت می کنم و…

از مسئولان چه انتظاراتی دارم؟
مراکز صنعتی و اقتصادی، سیاستمداران، شهرداری ها و سازمانهای مردم نهاد نیز باید در نظر گرفته شود. به طوری که انتظار میرود همه بخش های گوناگون یک کشور برای کاهش ردپاهای محیط زیستی بکوشند. در پیرابندی های زیر برخی از این اقدامات نوشته شده است.
تولید خودروهای با استانداردهای بالا
از رده خارج کردن خودروهای فرسوده
ایجاد و گسترش فضای سبز توسط کارخانه ها و مراکز صنعتی
پاسخ:
-گسترش نیروگاه های خورشیدی در کشور زیرا کشور ما به دلیل داشتن روزهای آفتابی زیاد می تواند برق زیادی از طریق انرژی خورشید تولید کند و حتی می توان برق را به اروپا صادر کند.
-گسترش پیل های سوختی و تولید خودروهای برقی و قطارهای برقی
-گسترش نیروگاه های بادی در کشور در نواحی مستع

جواب تدبر در ایات صفحه ۶۴ درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

تدبر در آیات: با مراجعه مجدد به آیە آغازین این درس، دربارە ترجمه، معنا و مفاهیمی که از آن دریافت میشود و چگونگی ارتباط مفهومی آن با موضوع درس ژرف بیندیشید. آیات مشابه آن را در قرآن کریم جستوجو کنید و با همکلاسی هایتان دربارە یافته های خود گفتوگو نمایید.
پاسخ:
آیا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده اید؟ (۷۱)
آیا شما درخت آن را آفریده اید؟ یا ما آفریده ایم ؟ (۷۲)

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۵ انسان و محیط زیست و برای بخش قبلی از جواب درس سوم انسان و محیط زیست استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.