جواب درس نهم ۹ دینی دهم انسانی

جواب درس نهم ۹ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

جواب درس نهم ۹ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

گام به گام دینی دهم انسانی / درس نهم : اهنگ سفر

جواب مقایسه صفحه ۹۷ دینی دهم انسانی

انسآنهایی را که دارای عزم قوی هستند، با انسآنهایی که عزم و اراده ضعیف دارند مقایسه
کنید و فرق آنها را با یکدیگر بنویسید
پاسخ:

                      دارای عزم قوی                            دارای عزم ضعیف
۱- استانه تحملشان بالاست ۱-استانه تحملشان بالا نیست
۲- همت بلندی دارند ۲-همت شان پایین است
۳-کارهارا تا رسیدن به نتیجه رها نمیکنند ۳-قبل از رسیدن به نتیجه کارها را رها می کنند
۴-مثبت اندیش هستند ۴-منفی باف هستند

جواب تدبر صفحه ۹۸ دینی دهم انسانی انسانی

🟧 ... و هر که به عهدی که با خدا بسته وفادار بماند، به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.
🟧 کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی میفروشند آنها بهرهای در آخرت
نخواهند داشت؛ و خداوند با آنها سخن نمیگوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و آنها را (از گناه)
پاک نمیسازد و عذاب دردناکی برای آنهاست.
🟧 … به پیمانی که با من بستهاید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم.

الف) آنان که در زندگی پیمان های خود با خدا را میشکنند به چه عاقبتی دچار میشوند؟
پاسخ:
۱- بهره ای در آخرت نخواهند داشت
۲-خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنها نگاه نمی کند
۳-خداوند آنها را از گناه پاک نمیسازد
۴-عذاب دردناکی برای آنهاست

ب) عمل به عهد و پیمان های خود با خدا، چه ثمراتی دارد؟
پاسخ:
۱- به زودی پاداش بزرگی (بهشت) به او داده میشود
۲- اگر ما به عهدهایمان وفا کنیم خداوند نیز به عهد های خود با ما وفا خواهد کرد

جواب بررسی صفحه ۹۹ دینی دهم انسانی

چه عواملی میتواند مانع اجرای تصمیم شود؟ برخی از آنها را نام ببرید:
پاسخ: ۱- عزم و اراده ضعیف و غفلت از تصمیم
۲- نداشتن برنامه ریزی
۳- وجود کمبود‌ها و نقص‌ها و عدم تحمل سختی‌ها
۴- شرایط محیطی، زمان و رفتار اطرافیان

جواب تفکر در احادیث صفحه ۱۰۰ دینی دهم

در جدول زیر سه سخن از امام علی امده است در این سخنان تامل کنید و اثاری که ان حضرت برای محاسبه بیان فرموده است استخراج کنید

حدیث پیام
۱- مَن حاسَبَ نفسَه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذنوب و اصلح العیوب با آگاه شدن از عیب‌ها به گناهانش احاطه می‌یابد و از خداوند طلب آمرزش می‌کند. عیب‌های خود را اصلاح می‌کند.
۲- ثمره المحاسبه صلاح النفس سلامت و اصلاح نفس
۳- من حاسب نفسه سَعَدِ سعادتمند و خوشبخت می‌شود.

۱ــ برای ثابت قدم ماندن در مسیر قرب به خداوند چه اقداماتی لازم است؟
پاسخ:
کسی که راه رستگاری را که همان قرب و نزدیک شدن به خداست، شناخته و میخواهد در این مسیر قدم بگذارد، با خدای خود پیمان میبندد که آنچه خداوند برای رسیدن به این هدف در دین مشخص کرده است، یعنی واجبات الهی را، انجام دهد و خداوند را خشنود سازد؛ همچنین از انجام آنچه که ما را از این هدف دور میسازد، یعنی کارهای حرام، اجتناب کند.

۲ــ مقصود از اینکه رسول خدا برای مسلمآنان اسوه است، چیست؟
پاسخ:
مقصود این است که سیره زندگانی رسول خدا در استفاده از عمر در جهت حرکت به سوی هدف زندگی بهترین سر مشق برای مسلمان ها میباشد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس نهم ۹ دینی دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۰ دینی دهم انسانی و برای بخش قبلی از جواب درس هشتم دین و زندگی دهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.