جواب درس ۱ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷

جواب درس ۱ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷

گام به گام درس اول فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۱ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷

گام به گام درس اول فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  / درس ۱: محلهّ‌ی ما / جواب درست نادرست صفحه ۱۵ جواب درک مطلب صفحه ۱۵ واژه آموزی صفحه ۱۶ نگاه کن و بگو صفحه ۱۷ فارسی سوم ابتدایی

جواب درست نادرست صفحه ۱۵ فارسی سوم ابتدایی

۱- محله ی جدید، نانوایی، مسجد و بازار داشت.درست ✅
۲-روبه روی مدرسه ی امید، بوستان بزرگی است. نادرست❌

جواب درک مطلب صفحه ۱۵ فارسی سوم ابتدایی

۱- آن روز، امید چگونه توانست دوستان زیادی پیدا کند؟ 
پاسخ: او به عنوان دروازه بان انتخاب شد و بسیار خوب بازی کرد. از آن به بعد بچه های محل او را شناختند و با او دوست شدند.

۲- با توجّه به متن درس، حالا تو محلّه‌ی خود را برای دوستانت معرّفی کن.
بر عهده دانش آموز!

۳- چرا امید در محله ی جدید ناراحت بود؟
پاسخ: چون هنوز به محله ی جدید عادت نکرده بود و دوستی در آنجا نداشت.

جواب واژه آموزی صفحه ۱۶ فارسی سوم ابتدایی

به این نمودار با دقّت نگاه کن و جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کن.جواب واژه آموزی صفحه ۱۶ فارسی سوم ابتدایی

جواب نگاه کن و بگو صفحه ۱۷ فارسی سوم ابتدایی

نگاه کن و بگو صفحه ۱۷ فارسی سوم ابتدایی

پاسخ: ۱-بچه ها دیدند که دیوار مسجد خراب شده است
۲-خرابی را به پدر و مادرشان اطلاع دادند
۳-آنها به همراه پدر و مادرشان به مغازه رنگ فروشی رفتند.
۴-به کمک بزرگترها دیوار مسجد را بازسازی کردند.