جواب درس ۳ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴

جواب درس ۳ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴

گام به گام درس سوم فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۳ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴

گام به گام درس سوم فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  / درس ۳: آسمان آبی، طبیعت پاک / جواب درست و نادرست ، درک مطلب صفحه ۳۲ درک واژه آموزی صفحه ۳۳ نگاه کن و بگو صفحه ۳۳ بیاموز و بگو صفحه ۳۴ فارسی سوم ابتدایی

جواب درست و نادرست صفحه ۳۲ فارسی سوم ابتدایی

۱- دانش‌آموزان برای گردش علمی به جنگل رفته بودند. نادرست❌
۲- دانش‌آموزان در فصل بهار به گردش علمی رفتند. درست ✅

جواب درک مطلب صفحه ۳۲ فارسی سوم ابتدایی

۱- آسمان آبی نشانه‌ی چیست؟ 
پاسخ: نشانه ی هوای پاک

۲- چگونه محیط و اطراف خود را پاکیزه نگه می‌دارید؟ 
پاسخ: آشغال و زباله ها را در محل های مناسب قرار می دهم. در کوچه، خیابان و جوی آب آشغال نمی ریزم

جواب درک واژه آموزی صفحه ۳۳ فارسی سوم ابتدایی

با دقت به این کلمه‌ها نگاه کن.

عالم علم معّلم

حالا تو بگو:

شاکر شکر تشکر
ناظم نظم منظم

جواب نگاه کن و بگو صفحه ۳۳ فارسی سوم ابتدایی

نگاه کن و بگو صفحه ۳۳ فارسی سوم ابتداییپاسخ: ۱- روزی خانواده ی آقای حسابی برای گردش به محلی رفتند و مشاهده کردند که زباله های بسیاری در آنجا ریخته شده است.
۲- آنها تصمیم گرفتند تا محیط اطراف خودشان را تمیز کنند.
۳- ستاره، سامان و ساسان به کمک پدر و مادرشان زباله های ریخته شده را جمع آوری کردند.
۴- سپس زیرانداز خود را پ هن کردند و بچه ها شروع به بازی کردند و پدر و مادرشان هم مشغول خوردن چای شدند.

جواب بیاموز و بگو صفحه ۳۴ فارسی سوم ابتدایی

به این جمله ها دقّت کن.
🔹 آموزگار بِهِش گفت: «خوش‌حالم که به پاکیزگی اهمّیت می‌دی»
🔸آموزگار به او گفت: «خوش‌حالم که به پاکیزگی اهمّیت می‌دهی»

حالا تو بگو:
🔹 انسان عادت داره خونه‌ی خودشو تمیز کنه.
🔸 پاسخ: انسان عادت دارد خانه ی خودش را تمیز کند.
🔹 خوب نیگاه کنین تا زیبایی‌های طبیعت را بهتر ببینین.
🔸پاسخ: خوب نگاه کنید تا زیبای‌های طبیعت را بهتر ببینید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.