جواب درس ۱ دینی دوازدهم ؛ صفحه ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ و ۱۴

جواب درس اول ۱ دینی دوازدهم

جواب صفحه ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ و ۱۴ دینی دوازدهم

جواب درس اول ۱ دینی دوازدهم

جواب درس اول ۱ دینی دوازدهم :

گام به گام تفکر درس متن ، تدبر در قرآن ، اندیشه و تحقیق ، هم اندیشی تحلیل و برسی درس اول دینی دوازدهم جواب صفحه ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ و ۱۴ دینی دوازدهم ریاضی و تجربی و انسانی

درس اول: هستی بخش

جواب تفکر در متن صفحه ۸ درس اول دینی دوازدهم

توضیحات صفحه قبل را به صورت یک استدلال، به طور خلاصه بنویسید.

مقدمه اول: ما و این جهان
پاسخ: پدیده هستیم، یعنی  وجودمان از خودمان نیست و هستی ما از خودمان سرچشمه نمی گیرد

مقدمه دوم: موجوداتی که
پاسخ: وجودشان از خودشان نیست (پدیده ها،) در موجود شدن خود نیازمند پدید آورنده ای هستند   که  خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد

جواب تدبر در قران صفحه ۱۰ درس اول دینی دوازدهم

در آیات زیر تدبر کنید و به سوالات پاسخ دهیدجواب تدبر در قران صفحه 10 درس اول دینی۱ــ فکر میکنید چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟
پاسخ:
چون همه موجودات برای لحظه لحظه وجود خود محتاج و نیازمند خدا هستند و اگر خداوند لحظه ای آنان را به حال خود واگذارد همه نیست و نابود مى شوند

۲ــ نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی میشود؟
پاسخ:
انسان در هستی خود به خدا نیازمند است و این نیاز همواره و در هر آن هست و هیچ گاه قطع یا کم نمی شود.  سایر داشته های انسان که همه برآمده از نعمت وجود است نیز همه نیازمند و وابسته به لطف خداست و اگر  خدا هر لحظه اراده کند میتواند آن را از انسان بگیرد. بنابراین انسان سر تا پا نیازمند خداوند است

۳ــ منظور از اینکه خداوند هر لحظه دستاندرکار امری است، چیست؟
پاسخ:
نیازهای دائمی موجودات لطف و فیض دائمی را طلب می کند، او هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده ها است. چنین نیست که خداوند، عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد بلکه همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند. بنابراین او هر لحظه دست اندر کار امری است

جواب تفکر در حدیث صفحه ۱۲ درس اول دینی دوازدهم

امیرالمومنین، امام علی(ع) میفرماید:جواب تفکر در حدیث صفحه 12 درس اول دینی دوازدهممقصود امام علی از اینکه میفرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم چیست؟
پاسخ:
تعبیر «رایت الله قبله» اشاره به این نکته دارد که آن حضرت با نگاه دقیق خود وقتی به اشیای پیرامون خود می  نگرند در می یابند که همه این اشیا پدیده هایی هستند که قبلا نبوده اند پس حتماً علتی آنها را به وجود آورده است، پس پی به خالق آن می برند و تعبیر «معه» اشاره به این دارد که آن حضرت وقتی می نگرند که این   شیء سرتاسر نیاز و فقیر در حال حاضر وجود دارد پس درمی یابد که بقای آن مرهون خداست و تعبیر «بعده» اشاره به این دارد که ایشان وقتی می بینند که این شیء بعد از مدتی از بین رفت می دانند که تنها خداست که خالق موت و حیات است پس در فنای شیء نیز باز خدا را مشاهده مى کنند

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۴ درس اول دینی دوازدهم

باوجود شباهت های ظاهری رابطه خدا و جهان با رابطه ساعت ساز و ساعت، تفاوت های این دو رابطه را بنویسید
پاسخ:
وجود جهان از خداست اما وجود ساعت از ساعت ساز نیست و او فقط اجزای ساعت را تنظیم می کند ، دوام و  بقای ساعت، وابسته به ساعت ساز نیست اما بقای جهان وابسته به خداوند است

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱ دینی دوازدهم ؛ صفحه ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ و ۱۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲ دینی دوازدهم و برای بخش قبلی از گام به گام درس دهم دین و زندگی دوازدهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.