جواب فعالیت های فصل هفتم زیست شناسی دهم

جواب فعالیت های فصل هفتم زیست شناسی دهم

گام به گام فصل ۷ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت های فصل هفتم زیست شناسی دهم

گام به گام فصل ۷ زیست شناسی دهم

گام به گام زیست شناسی دهم تجربی / فصل ۷

جواب فعالیت صفحه ۹۸ زیست شناسی دهم

خاک‌های مختلف، ذراتی با اندازه‌های مختلف دارند. تحقیق کنید که رشد ریشه گیاهان در خاک‌های رسی و ماسه‌ای با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی روبه‌روست؟
پاسخ: – هرچه میزان شن بیشتر، نفوذپذیری بیشتر، زه‌کشی بیشتر، تهویه بیشتر، مواد غذایی کمتر خواهد بود.
– هرچه میزان رس بیشتر، نفوذپذیری کمتر، زه‌کشی کمتر، تهویه کمتر، مواد غذایی بیشتر خواهد بود.
– مخلوطی از رس و شن برای خاک مناسب است.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ زیست شناسی دهم

آزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان تأثیر کاهش یا افزایش مواد معدنی را در رشد و نمو گیاهان تعیین کرد.
پاسخ: این آزمایش به روش‌های مختلف می‌تواند انجام شود به شرط آن‌که بر اساس روش علمی استوار باشد. یکی از بهترین روش‌ها کاشت گیاه در محلول‌های هیدرپونیک و یا محیط کشت است. این محیط‌های کشت دارای همه عوامل و شرایط مورد نیاز برای رشد است به جز یک عامل. بنابراین
می‌توان هر نوع تغییر رشد و یا تغییرات ظاهری را به آن نسبت داد. روش‌های علمی دیگر نیز می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ زیست شناسی دهم

مشاهدهٔ روزنه‌های سطح پشتیِ برگ
الف) یک برگ شاداب تره را انتخاب کرده و سطح پشتی و رویی آن را مشخص کنید. 
ب) برگ را از محل رگ‌برگ میانی به بیرون شکسته ولی روپوست را پاره نکنید. هر نیمه را به‌نحوی به طرفین بکشید تا روپوست نازک آن از بافت‌های زیرین جدا شود. این کار اگر با دقت انجام شود روپوست غشایی و بی‌رنگ را جدا می‌کند.
پ) نمونه را در یک قطره آب، روی تیغه شیشه‌ای قرار دهید و با تیغک بپوشانید. یاخته‌های روپوست و نگهبان روزنه را در بزرگ‌نمایی‌های مختلف مشاهده کنید. آیا می‌توانید سبزدیسه‌ها را در این یاخته‌ها ببینید؟

پاسخ: بله، اندامک‌های درشت قابل مشاهده هستند.

ت) تعداد روزنه‌های موجود در میدان دید را شمارش کنید. تعداد روزنه را در واحد سطح برگ تعیین کنید.
پاسخ: از ۳ عدد تا ۹ عدد متغیر است. با توجه به بزرگ‌نمایی میکروسکوپ می‌توان میدان دید را محاسبه کرد و تعداد روزنه‌ها را در واحد سطح (معمولاً میکرومتر مربع) محاسبه کنیم.

ث) با استفاده از تیغ تیز و با احتیاط، نمونه‌های روپوست پشتی را از برگ گیاهان میخک، شمعدانی و برگ بیدی تهیه و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. یاخته‌های روپوست و نگهبان روزنه را در این گیاهان و تره مقایسه کنید.
پاسخ: روزنه هوایی و روپوست برگ بیدی ← چهار یاخته همراه دوبه‌دو بر هم عمودند و دو یاخته کوچک‌تر موازی با دو یاخته بعدی قرار دارند و دو یاخته همراه بزرگ‌تر بر این چهار یاخته عمودند.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ زیست شناسی دهم

مشاهده باز و بسته شدن روزنه های هوایی
الف) همانند فعّالیت قبل، روپوست تره یا کاهو را تهیه کنید و درون محلول‌های ۵/ ۰ درصد KCl ، آب خالص و آب نمک ۴ درصد در روشنایی قرار دهید. مشابه این نمونه‌ها را تهیه و در تاریکی قرار دهید.
ب) پس از ۱۵ دقیقه، روپوست را در یک قطره از همان مایعی که درون آن قرار دارد، زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. در کدام محلول‌ها روزنه‌ها باز و در کدام بسته‌اند؟ آیا میزان باز یا بسته بودن روزنه‌ها یکسان است؟ چرا؟
پاسخ: روزنه‌هایی که در محلول KCl و آب خالص قرار دارند؛ دهانه باز و روزنه‌هایی که در نمک ۴% قرار دارند؛ بیشتر بسته هستند. میزان باز و بسته بودن روزنه‌ها یکسان نیست. روزنه‌های تیمار تاریکی همگی بسته‌اند. میزان بازشدن روزنه‌ها تابع عوامل بیرونی و درونی است و اگر همه‌ی شرایط به جزی یکی ثابت باشد می‌توان نتیجه گرفت که آن متغیر عامل رفتار روزنه‌ها است در محلول‌های روشنایی میزان باز و بسته بودن وابسته به غلظت مواد محلول است. روزنه‌های درون آب مقطر تورژسانس زیاد، بیشتر باز هستند و روزنه‌های درون محلول KCl تورژسانس کمتری انجام داده‌اند. لذا دهانه‌ها کمتر باز است.
پ) پس از ۱۵ دقیقه نمونه‌های تاریکی را به سرعت زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. چرا باید به‌سرعت آنها را مشاهده کنیم؟ وضعیت روزنه‌ها را با مرحله قبل مقایسه کنید.
پاسخ: بیشتر روزنه‌ها بسته می‌شود به علت عملکرد پمپ‌های پتاسیم و کلر در مجاورت نور و نیز تجمع بعضی از قندها در سلول‌های نگهبان روزنه است، نور محرک باز شدن روزنه‌ها است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.