جواب درس ۱ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱

جواب درس اول فلسفه یازدهم

گام به گام درس ۱ فلسفه یازدهم انسانی

جواب درس اول فلسفه یازدهم

گام به گام درس ۱ فلسفه یازدهم انسانی

گام به گام فلسفه یازدهم / گام به گام و جواب درس اول فلسفه یازدهم / صفحه ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ درس اول فصل اول: چیستی فلسفه

جواب مقایسه صفحه ۴ درس اول فلسفه یازدهم

١ – آیا میان این سوال ها و سوال های مربوط به زندگی روزمره، تفاوتی می بینید؟ می توانید آن تفاوت را ذکر کنید؟
پاسخ:  اهمیت این سوال ها از سوال های مربوط به زندگی روزمره بیشتر است. این سوال ها کلی تر و اساسی تر هستند و میان همه انسانها نیز مشترک می باشند

٢ -به نظر شما از میان سؤال هایی که مطرح شد، کدام یک مهم تر است؟(تا سه مورد را انتخاب کنید).
پاسخ: به احساس، سلیقه، نوع انتخاب ، نوع تفکرات و تأملات خاص دانش آموزان مربوط می شود.

٣-آیا سؤال های مهم تر و اساسی تری نیز به نظر شما می رسد که قابل طرح باشد؟ چند مورد را ذکر کنید
پاسخ:
جواب ندارد

جواب خودارزیابی صفحه ۵ و ۶ درس اول فلسفه یازدهم

ملاصدرا، فیلسوف بزرگ قرن دهم و یازدهم هجری می گوید مردم بر دو دسته اند : «واقف» (ایستاده) و « سائر» (رونده).  «واقف » کسی است که به همین دانش ظاهری دل خوش کرده و متوقف شده و دروازه جهان بزرگ و برتر به رویش گشوده نشده است. او فقط از شنیده ها بهره می برد و کارش تقلید از دیگران است. اما «  سائر» اهل حرکت و یویایی است و به شنیده ها بسنده نمی کند. او در تلاش است که از تنگنای ظواهر و محسوسات عبور کند و به جهان وسیع معقولات راه یابد.
او همواره در تکاپو است. اقبال، شاعر پارسی کوی معاصر پاکستان، می گوید:
ساحل افتاده کفت گرچه بسی زیستم               هیچ نه معلوم شد، آه، که من کیستم
موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت                 هستم اگر می روم، گر نروم نیستم
در این دو بیان فیلسوفانه و شاعرانه تأمل کنید و بگویید:
چه شباهت هایی میان این دو بیان وجود دارد؟
پاسخ: هم نزد ملاصدرا و هم نزد اقبال مردم بر دو دسته اند: ملاصدرا از دسته نخست به عنوان « واقف» یاد می کند و اقبال از آن بعنوان « ساحل ». این دسته از انسانها ایستاده و راکد اند، مانند این است که نیستند. هستند، اما هستی انسانی ندارند اما دسته دوم که نزد ملاصدرا به «سائر» و نزد اقبال به « موج » تعبیر شده اند، انسان هایی هستند که زندگی واقعی انسانی دارند، موج وار زندگی می کنند و در بویایی و رفتن و حرکت اند.
پس ملاصدرا و اقبال با دو شیوه بیان یک مطلب را عرضه می کنند. همانطور که عرفا گفته اند « ان الالفاظ و ان اختلفت متقاربه المعنی » یا به تعبیر امام خمینی (ره) یک مطلب اگر با زبان های مختلف بیان شود باز همان مطلب است.
پاسخ کوتاه: ساحل افتاده همان افراد ایستا از نظر ملاصدرا هستند
و موج ز خود رفته انسان های سائر و پویا هستند

٢ -روحیه خود را نزدیک به کدام یک می یابید: « واقف»؟ «سائر»، « ساحل افتاده» یا «موج ز خود رفته »
پاسخ: برعهده دانش اموز عزیز

جواب تفکیک صفحه ۹ درس اول فلسفه یازدهم

قبل از پاسخ به سؤالات فوق، سؤال های زیر را به دقت مطالعه کنید و ببینید آیا می توان گفت برخی از آنها تفاوت خاصی با بقیه سؤال ها دارند؟ آنها را در دسته « الف» قرار دهید و بقیه را به دسته « ب » ببرید

                               سوال ها         الف         ب
۱- دلیل پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا جه بود؟     تاریخی
۲- آیا تنها جهان موجود، همین جهان مادی و طبیعی است؟     فلسفی
۳- خداوند چند رکعت نماز را بر ما واجب کرده است؟     فقهی
۴- دلیل حمله اسکندر مقدونی به ایران جه بود؟      تاریخی
۵-  آیا هر چیزی دارای علت است ؟     فلسفی
۶- آیا زیبایی حقیقت دارد یا ساخته ذهن ماست ؟     فلسفی
۷- پیر شدن سلول ها در اثر کدام عامل شیمیایی است؟     شیمی
۸- آیا می توانیم به اختیار خود موجود شویم ؟      فلسفی

جواب تفکر صفحه ۱۰ درس اول فلسفه یازدهم

۱- مجموعه زوایای مثلث چند درجه است؟
پاسخ: ۱۸۰ درجه ، استدلال قیاسی

٢ -چرا هوا معمولاً در زمستان سرد می شود؟
پاسخ: استدلال استقرایی و تجربی

٣ -چرا در اکثر کشور ها طلاق افزایش یافته است؟
پاسخ: استدلال استقرایی و تجربی

۴ -آیا هر حیاتی پایانی دارد؟
پاسخ: استدلال قیاسی

۵- آیا جهان ابتدا و انتها دارد؟
پاسخ: استدلال قیاسی

همان طور که در کتاب منطق آموخته اید، برای رسیدن به علم معمولاً از روش هایی جون تجربه و استقرا و نیز قیاس و استدلال استفاده می شود.
توضیح دهید که درباره هر کدام از این مسئله ها با کدام روش می توان تحقیقِ کرد و به نتیجه رسید.

پاسخ:

سؤال اول یک سؤال ریاضی است. در ریاضیات از اقسام استدلال های قیاسی استفاده می شود. پس ریاضیات از نظر روش شبیه به فلسفه است، اما از نظر موضوع با آن متفاوت است.( استدلال قیاسی)
سؤال دوم یک سؤال در حوزه علوم طبیعی است و لذا باید از تجربه و استقراء استفاده کرد.(استدلال استقرائی و تجربی)
سؤال سوم یک سؤال مربوط به حوزه علوم انسانی است که باید از طریق استقراء به پاسخ آن رسید. (استدلال استقرائی و تجربی)
سؤال جهارم نیز یک سؤال فلسفی است درست است که ما به تجربه می بینیم که انسان ها و حیوان ها حیاتشان موقت است و پایانی دارد. اما وقتی می برسیم که «آیا هر حیاتی پایانی دارد» این سوال را نمی توان این تجربه ها پاسخ داد. می دانیم که خداوند هم حیات دارد، فرشتگان هم حیات دارند، اما حیات آنها پایان ندارد. (استدلال قیاسی)
سؤال پنجم نیز یک سؤال فلسفی است زیرا درباره کل هستی سؤال می کند و یک سؤال بنیادین است. کل هستی در  ظرف تجربه و آزمایش قرار نمی گیرد. ( استدلال قیاسی)

جواب به کار ببندیم صفحه ۱۱ درس اول فلسفه یازدهم

۱-کدام یک از افراد زیر بیشتر اهل تفکر فلسفی است؟
الف) کسی که پاسخ فیلسوفان در ارتباط با سؤالات اساسی را به خوبی آموخته و توضیح میدهد.
ب) کسی که در آرای فیلسوفان می اندیشد و دلایلی را که به نظر خودش محکم است، انتخاب و ارائه میکند.
پاسخ:
گزینه ب درست است

۲ برای درست  فکر کردن و قرار گرفتن در مسیر درست تفکر فلسفی نیاز به برداشتن گام هایی است. این گام ها به صورت نامرتب قرار گرفته اند؛ با توجه به نظر خود، آنها را به ترتیب بازنویسی کنید.
پاسخ:  ۳- ارائه استدلال صحیح
۲-جست و جوی پاسخ برای سوالات
۴-داشتن معیار برای پذیرش پاسخ
۱-آگاهی از مجهولات و  دانسته های خود

۳- نکات اساسی مربوط به هر یک از عناوین درس را استخراج و در جدول روبه رو یادداشت کنید. سپس یادداشت های خود را با دیگران مقایسه نمایید.
پاسخ:

عنوان نکات اساسی
ویژگی فلسفه در فلسفه از استدلال قیاسی استفاده می کنیم.
موضوع فلسفه بنیادی ترین و نهادی ترین موضوعات جهان و انسان است
لفظ فلسفه ریشه یونانی دارد و عربی شده کلمه فیلوسوفیا است
تفکر واسطه رسیدن انسان از مجهولات به معلومات

 

۴-اگر بخواهیم رابطه «تفکر» با «تفکر فلسفی» را به صورت دو دایره ترسیم کنیم، این دو دایره به شکل کدام یک از صورت های زیر خواهد بود، چرا؟جواب به کار ببندیم صفحه ۱۱ درس اول فلسفه یازدهمپاسخ: پچون تفکر عام تر از تفکر فلسفی است

۵-در میان عبارت های زیر، عبارت های صحیح را انتخاب کنید.

الف) تفکر فلسفی، تفکر در حوزه فطرت اول و فلسفه تفکر در حوزه فطرت ثانی است،
پاسخ: نادرست ❌

ب) تفکر دو قلمرو دارد؟ تفکر در حوزه فطرت اول و تفکر در حوزه فطرت ثانی،
پاسخ: درست✅

ج) تفکر فلسفی و فلسفه، هر دو در حوزه فطرت ثانی قرار می گیرند،
پاسخ: درست✅

د) در فلسفه هم تفکر فلسفی صورت می گیرد، اما به شکل نظام مند و تخصصی،
پاسخ: درست✅

ه) کسی که به تفکر فلسفی رسید، دیگر نیازی به تفکر در حوزه فطرت اول ندارد،
پاسخ: نادرست❌

۶ – فلسفه، از چه جهت با ریاضیات اختلاف دارد و از چه جهت مشترک است؟
پاسخ: مشترک از جهت روش -مختلف از جهت موضوع

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.