جواب درس ۲ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷

جواب درس دوم فلسفه یازدهم

گام به گام درس ۲ فلسفه یازدهم انسانی

جواب درس دوم فلسفه یازدهم

گام به گام درس ۲ فلسفه یازدهم انسانی

گام به گام فلسفه یازدهم / درس دوم فصل اول: ریشه و شاخه های فلسفه

جواب دسته بندی صفحه ۱۲ درس دوم فلسفه یازدهم

گزاره های فلسفی زیر، نظر برخی فیلسوفان درباره موضوعات مختلف فلسفی است. اگر دقت کنید، می بینید برخی از آنها اساسی تر و بنیادی تر هستند. این گزاره ها را در ردیف یک و بقیه را در ردیف دو علامت بزنید؟

 

   ردیف                                  نوع گزاره           ۱           ۲
     ۱   انسان ذاتا به زندگی اجتماعی گرایش دارد.(مدنی بالطبع است) 
پاسخ: گزاره اول، چون فقط درباره انسان است، کلی ترین نیست
     ۲     هستی یک وجود بی انتهاست و حد و مرزی ندارد. 
پاسخ: گزاره دوم، چون درباره هستی است، کلی ترین است
     ۳  اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل می دهد
پاسخ: گزاره سوم، چون دربارهٔ ماهیت حکومت است، کلی ترین نیست
     ۴  زندگی را با امید به آینده بنا کن، زیرا جهان طراحی دقیقی دارد.
پاسخ: گزاره چهارم، چون دربارهٔ حقیقت زندگی انسان است، کلی ترین نیست
     ۵  تاریخ انسان از قانونمندی خاصی پیروی می کند.
پاسخ: گزاره پنجم، چون دربارهٔ ماهیت تاریخ انسان است، کلی ترین نیست
     ۶  درک واقعیت های هستی امکان پذیر است.
پاسخ: گزاره ششم ، مربوط به انسان است و نه همه موجودات جهان. لذا کلی ترین نیست
     ۷  برخی از فضائل اخلاقی ذاتا ارزشمند هستند.
پاسخ: گزاره هفتم، چون دربارهٔ ماهیت اخلاق در انسان است، کلی ترین نیست
     ۸   قانون علیت در سراسر عالم جاری و ساری است.
پاسخ: گزاره هشتم، چون درباره همه موجودات، حتی خداوند است، کلی ترین است
     ۹ موجودات جهان به دو دسته زوال پذیر و زوال ناپذیر تقسیم می شوند
پاسخ: گزاره نهم، چون درباره همه موجودات، حتی خداوند است، کلی ترین است
    ۱۰  راه های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد.
گزاره دهم، چون فقط درباره انسان است، کلی ترین نیست

جواب بررسی صفحه ۱۳ درس دوم فلسفه یازدهم

بار دیگر به فعالیت ابتدای درس بازگردید و ببینید که کدام یک از گزاره ها مربوط به وجودشناسی و کدام مربوط به معرفت شناسی است
پاسخ:

  وجود شناسی معرف شناسی
گزاره های 9-8-2 مربوط به وجود شناسی می باشند گزاره های 10-7-6-5-4-3-1 مربوط به معرفت شناسی می باشند

جواب تکمیل کنید صفحه ۱۵ درس دوم فلسفه یازدهم

نام فلسفه های مضافی را که میدانید، در دایره های خالی بنویسید.
پاسخ:
جواب تکمیل کنید صفحه 15 درس دوم فلسفه دهم
جواب تطبیق صفحه ۱۶ درس دوم فلسفه یازدهم

به این کلمات و اصطلاحات توجه کنید: مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، عدالت، آزادی، سرمایه داری، بیمه های فراگیر، تعاونیهای اقتصادی، مدارس خصوصی، مدارس دولتی؛ این کلمات، با کدام یک از دو دیدگاه در فلسفە علوم اجتماعی تناسب بیشتری دارند؟
پاسخ:

کلمات و اصطلاحات
اصالت فرد مالکیت خصوصی، آزادی، سرمایه داری، مدارس خصوصی
اصالت جامعه مالکیت دولتی، عدالت، بیمه های فراگیر، تعاونی های اقتصادی مدارس دولتی

جواب دسته بندی صفحه ۱۷ درس دوم فلسفه یازدهم

بار دیگر به فعالیت ابتدای درس بازگردید و نام فلسفه مضاف هر یک از گزاره ها را که به شاخه های فلسفه مربوط میشوند، روبه روی آنها بنویسید.
پاسخ:

   ردیف                            گزاره                  نام فلسفه مضاف         
       ۱   انسان مدنی بالطبع است و ذاتا به زندگی  اجتماعی گرایش دارد.    فلسفه اجتماع یا فلسفه جامعه شناسی
       ۲  اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل می دهد    فلسفه سیاست
       ۳ زندگی را با امید به اینده بنا کن، زیرا جهان طراحی دقیقی دارد.   فلسفه انسان، انسان شناسی
       ۴  تاریخ انسان از قانونمندی خاصی پیروی می کند.  فلسفه تاریخ
       ۵  انسان توانایی درک واقعیت های هستی را دارد.  معرفت شناسی
       ۶  برخی از فضائل اخلاقی ذاتا ارزشمند هستند.  فلسفه اخلاق

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.