جواب درس ۳ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ و ۲۶

جواب درس سوم فلسفه یازدهم

گام به گام درس ۳ فلسفه یازدهم انسانی

جواب درس سوم فلسفه یازدهم

گام به گام درس ۳ فلسفه یازدهم انسانی

گام به گام فلسفه یازدهم / گام به گام و جواب درس سوم فلسفه یازدهم / ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ و ۲۶درس سوم فصل اول : فلسفه و زندگی

توجه: فعالیت هایی که با علامت ستاره در کتاب مشخص شده اند. نباید در آزمون های کتبی و آزمون های سراسری از این فعالیت ها سؤال طراحی شود

جواب بررسی صفحه ۲۰ درس سوم فلسفه یازدهم

۱ چرا ماهیگیر از پیشنهاد تاجر استقبال نکرد؟

۲- این دو سبک متفاوت زندگی ریشه در چه دیدگاه هایی دارد؟

۳ آیا همه میتوانند براساس نگاه ماهیگیر یا تاجر زندگی کنند؟

پاسخ: جواب ندارد

جواب تامل صفحه ۲۲ درس سوم فلسفه یازدهم

میگویند وقتی فقر تالس را به رخش کشیدند، تمام پولی را که داشت به ودیعه نهاد و دستگاه های روغن زیتون گیری کرایه کرد. هنگام چیدن محصول که دستگاه ها مورد نیاز بود، آنها را به قیمتی که میخواست، به دیگران واگذار کرد. با این عمل نشان داد که اگر دارایی و ثروتی ندارد، ناتوانی او در کسب پول نیست. او به چیزهای دیگری دلبستگی دارد.
آیا میتوانید حدس بزنید که او دربارە زندگی چگونه می اندیشیده و چه هدفی در زندگی داشته؟
پاسخ:
تلاش تلاش میکرد از ظاهر و کثرات عالم، به باطن و وحدت عالم برسد

جواب درس اموزی صفحه ۲۳ درس سوم فلسفه یازدهم

ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی، سال های فراوانی شاگرد افلاطون بود. او استاد خود را بسیار دوست میداشت. اما در هر موضوعی، تا خودش قانع نمیشد، آن را نمی پذیرفت. به همین جهت در برخی مسائل با استاد خود اختلاف نظر پیدا کرد. برخی او را سرزنش میکردند که چرا نظر استاد خود را رد میکند. مشهور است که وی در جواب میگفت:
«افلاطون برای من عزیز است، امّا حقیقت عزیز تر است.»
از این حکایت کوتاه و جملە ارسطو چه درس هایی میتوان گرفت؟
پاسخ:  با وجود اختلافات نظری که افلاطون و ارسطو در برخی مسائل فلسفی داشتند اما حرمت شاگرد و استادی در روابط آنان حکمفرما بود. ارسطو بهخاطر دوستی و اولویت طرف مقابل حقیقت را کتمان نمی کرد و ضمن تجلیل و احترام استاد عقاید خود را ابراز می کرد. این خود نمونه ای از استقلال در اندیشه است

جواب بررسی صفحه ۲۶ درس سوم فلسفه یازدهم

با توجه به تمثیل غار افلاطون،
۱- گذر از یک وضع عادی و رسیدن به حقیقت برتر در پرتو چه چیزی به دست می آید؟
پاسخ:
راه رهایی از نظر افلاطون، در آمدن از سکون، بلند شدن از جای خود، تحمل رنج اولیه برای عبور و رسیدن به حقیقت است.

۲- رنج رسیدن به حقیقت شیرینتر است یا راحتی ماندن در نادانی؟
پاسخ:
رنج رسیدن به حقیقت

۳-چرا افلاطون ماندن در نادانی و عدم درک حقیقت را به زندانی دربند تشبیه کرده است؟
پاسخ:
نادان، محصور در توهمات خود است محدوده دید او بسیار کوچک است. بنا بر ضرب ِ المثل«تا نوک بینی خود را بیشتر نمیبیند»گویا دست وپایش بسته است و از انواع حرکت هایی که می تواند بکند و انواع تصمیم هایی که می تواند بگیرد، خبر ندارد، به همین جهت، انجام نمی دهد، آرزوها و اهدافش کوچک و حقیر است، ابزار دست اطرافیان

۴- بزرگترین زندانی که بشر ممکن است به آن گرفتار شود، چیست؟
پاسخ:
این سوال درباره زندان انسان از دیدگاه افلاطون است.
افلاطون در تمثیل غار، انسان معمولی را انسانی تصور می کند که در غاری زندانی است و توانایی عبور از وضع  وجود را ندارد .او انسانی است که به همین مشاهدات محسوس قناعت می کند و همین دنیا و عالم محسوس را حقیقت هستی تقی می کند و چشمش به روی مراتب دیگر عالم باز نشده است
پاسخ کوتاه برای کتاب: زندان جهل، نادانی، تعصب و عادت های ناپسند

۵- چرا زندانیان در غار سخنان جوانی را که برای رهایی آنها برگشته بود، نمی پذیرفتند؟
پاسخ:
این سوال ، مقایسه ای میان انسان رها شده از غار و افراد محبوس در زندان است.
مشکل بزرگ انسان های متفکر، نامانوس بودن سخنان آنها برای آدم های معمولی است. انسان های عادی به وضع موجود خود عادت کرده اند و هرکس بخواهد این عادت را به هم بریزد برای آنان سخت و دردآور است.
آدم های معمولی چون اهل تفکر نیستند همین وضع موجود را بیشتر می پسندند و از تغییر و تحول بیزارند.
البته نکات فراوان دیگری می توان در پاسخ این سه سوال مطرح کرد که نتیجه تفکر در تمثیل غار است

جواب به کار ببندیم صفحه ۲۶ درس سوم فلسفه

۱ کسانی میگویند:
« زندگی برخی فیلسوفان نشان میدهد که آنها سرگرم بحث های انتزاعی خود بوده اند و کاری به زندگی واقعی مردم نداشته اند. پس چرا ما از آنها دنباله روی کنیم؟»
آیا جمله بالا از نظر شما درست است یا غلط؟
اگر درست است، دلیل خود را توضیح دهید.
اگر غلط است، جهت مغالطه را مشخص کنید و آن را توضیح دهید.
پاسخ: مغالطه تعمیم ناروا رخ داده است

۲- کدامیک از ابیات زیر، تأمل برانگیز تر است و توجه شما را بیشتر جلب میکند؟
۱ من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم                  آنکه آورد مرا باز برد تا وطنم

 ۲ این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود                   هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار
 ۳ عالَم ظهور جلوه یار است و جاهلان                          در جستوجوی یار به عالَم دویده اند
 ۴ از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟                           به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم

۳- از میان اشعاری که در کتابهای درسی خوانده اید یا در کتابهای دیگر دیده اید، چند مورد را که برای شما تفکر برانگیز بوده است انتخاب کنید و بگویید که چرا توجه شما را بیشتر جلب کرده است.

۴- عبارت های زیر را بخوانید و بگویید کدام عبارت از نظر شما زیباتر است؟
۱ تولد و مرگ ما در اختیار ما نیست؛ اما فاصله بین آن دو را ما تکمیل میکنیم.
۲ هیچکس نمیتواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، اما همه میتوانند از همین حالا شروع کنند.
۳ پرواز را بیاموز، نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای آنکه به اندازە فاصلە زمین تا آسمان گسترده شوی.
۴ در مقابل مشکلات خم به ابرو نیاور! کارگردان، همیشه سخت ترین نقش را به بهترین بازیگر میدهد.

پاسخ: جواب های سوالات بالا بر عهده شماست (از کدام بیت خوشتان اومد ، کدام شعر کتاب درسی شما رو به فکر برده و … )

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.