کارگاه متن پژوهی درس دوم ۲ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس دوم ۲ فارسی یازدهم

گام به گام درس دوم فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس دوم ۲ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس دوم ۲ فارسی یازدهم : گام به گام درس دوم فارسی یازدهم / جواب قلمرو فکری , قلمرو زبانی , قلمرو ادبی و درک و دریافت صفحه , ۲۲ , ۲۳ و ۲۵ کتاب ادبیات فارسی یازدهم

درس دوم :: قاضی بست

 جواب قلمرو زبانی صفحه ۲۱ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم
۱.  از متن درس، با توجّه به رابطه معنایی «تناسب»، واژه های مناسب انتخاب کنید و در جاهای خالی قرار دهید.
🔹 خَیلتاش، ندیمان، نوکران، حشم، غلامان.
🔹 رُقعت، توقیع، دبیر، قلم، نکت

۲. معادل معنایی فعلهای زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.
🔹 فرمان داد ( مثال داد )
🔹 سوار اسب شد ( بر نشست)
🔹 اجازه حضور داده شود (بار داده آید)

۳. کاربرد معنایی واژه «محجوب» را در عبارت های زیر بررسی کنید.
🔹 محجوب گشت از مردمان، مگر از اطبّا و … .
پاسخ: پنهان، مستور، در حجاب، پوشیده.
🔹 مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه به دور.
پاسخ:
با حجب، با شرم و حیا، با وقار، سنگین.

۴. به دو جمله زیر و تفاوت آنها توجّه کنید:
(متن در صفحه ۲۱ و ۲۲  فارسی یازدهم)

 جواب قلمرو زبانی صفحه ۲۱ فارسی یازدهم

🔹 اکنون از متن درس، نمونه هایی از فعل های مجهول بیابید و معادل امروزی آنها را بنویسید.
پاسخ: نبشته آمد ← نوشته شد / بار داده آید ← بار داده شود / گسیل کرده شود ← فرستاده شود.

جواب قلمرو ادبی صفحه ۲۲ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. دو نمونه از ویژگی های نثر متن درس را بیابید.
پاسخ: ۱-کوتاهی جمالت و ایجاز
۲- تنوّع فعل ها
۳- ذکر توصیفات دقیق و جزئیات
۴- حذف افعال به قرینه
۵-استفاده از شیوه بلاغی.

۲. در عبارتهای زیر، «مجاز» ها را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
الف) به کرانِ آب فرود آمدند و خیمه ها و شراع ها زده بودند.
پاسخ:
 ← آب: مجاز از رود
ب)  زَری که سلطان محمود به غَزو از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده.
پاسخ:  ← شمشیر: مجاز از جنگ

جواب قلمرو فکری صفحه ۲۳ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.
امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید. پاسخ:  امیرمسعود از مرگ نجات یافته به خیمه آمد و لباسهایش را عوض کرد.

۲.  با توجّه به جمله زیر، به پرسشها پاسخ دهید:
«این مردِ بزرگ و دبیرِ کافی، به نشاط، قلم در نهاد.»
الف) مقصود از «این مرد» چه کسی است؟ پاسخ: بونصر مشکان
ب) «دبیرِ کافی» به چه معناست؟ پاسخ:  نویسنده با کفایت و لایق

۳. گوینده عبارت زیر، از کدام فضیلتهای اخلاقی برخوردار است؟
«آنچه دارم از حُطامِ دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست» پاسخ: قناعت، حلال خوری، حریص نبودن.

۴.  درباره مناسبت مفهومی بیت زیر و متن درس توضیح دهید.
حساب خود اینجا کن، آسوده دل شو ///  میفکن به روز جزا کار خود را
پاسخ:  هر دو بر این نکته تأکید دارند که انسان باید به کارهای خود در این دنیا رسیدگی کند و نگران حساب روز قیامت باشد؛ درواقع آخرت اندیشی و اعتقاد به روز قیامت را بیان می کنند که با آیه «حاس بوا قَبلَ أَن تُحاسَبوا» قرابت معنایی دارند.

جواب درک و دریافت صفحه ۲۵ فارسی یازدهم

۱.  این سروده را از دید لحن و آهنگ خوانش، بررسی نمایید.
پاسخ:  لحن این سروده، داستانی – روایی است که حکایتی را به شیوه اندرز و تعلیم بیان می کند و آهنگ ملایم و صمیمی دارد.

۲.  با توجّه به قلمرو فکری شعر، درباره ریشه های پیامدهای تقلید نابه جا و کورکورانه، گفت‌و گو کنید.
پاسخ:  تقلید کورکورانه باعث می شود انسان به بیراهه برود و در اثر این اشتباه، از استقلال او کاسته و بر وابستگی اش افزوده شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.