کارگاه متن پژوهی درس سوم ۳ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس سوم ۳ فارسی یازدهم

گام به گام درس سوم فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس سوم ۳ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس سوم ۳ فارسی یازدهم : گام به گام درس سوم فارسی یازدهم / جواب قلمرو فکری , قلمرو زبانی , قلمرو ادبی و درک و دریافت صفحه ۳۱ و ۳۲ کتاب ادبیات فارسی یازدهم

درس سوم :: در امواج سند

 جواب قلمرو زبانی صفحه ۳۱ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱ در متن درس، واژه هایی را بیابید که معانی زیر را دارا باشند.
پاسخ: 

اسب(بادپا، باره) نابودکننده (عافیت ‏سوز) عمیق(ژرف)

۲ جمله های زیر را با هم می خوانیم و به نقشهای مختلف کلمه «امروز» توجه می کنیم: صفحه ۳۱ فارسی یازدهمدر بیت های نهم و دهم، قیدها را مشخص کنید.
پاسخ:  آن دم / هم / کمی

جواب قلمرو ادبی صفحه  ۳۱ و ۳۲ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. «دریای خون» ، در بیت های هشتم و دوازدهم، استعاره از چیست؟
پاسخ:
بیت هشتم:
سرخی شفق هنگام غروب
 بیت دوازدهم: استعاره از میدان جنگ

۲. ابیات زیر را از نظر کاربرد « تشبیه» و «کنایه» بررسی کنید.
ز رخسارش فرو می ریخت اشکی /// بنای زندگی بر آب می دید
فارسی ۲ در آن سیماب گون امواج لرزان /// خیال تازه ای در خواب می دید
پاسخ: بنای زندگی: اضافه تشبیهی /سیماب گون: تشبیه / بنای چیزی را بر آب دیدن: کنایه از چیزی را در معرض نابودی دیدن / خیال در خواب دیدن: کنایه از نقشه کشیدن

۳. به شعر «در امواج سند»  ّدقت کنید؛ این شعر از چند بند هم وزن و هم آهنگ تشکیل شده است.
اکنون، نحوه قرار گرفتن قافیه ها را در این چهارپاره حمیدی شیرازی به کمک شکل نشان دهید.
پاسخ: 

————————– / ————————– ■

————————– / ————————– ■

♣♣♣

————————– / ————————– ▲

————————– / ————————– ▲

 

جواب قلمرو فکری صفحه ۳۲ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱) شاعر در بیت زیر، قصد بیان چه نکته ای را دارد؟
در آن تاریک شب می گشت پنهان/ فروغ خرگه خوارزمشاهی 
پاسخ: فروپاشی فرمانروایی خوارزمشاهیان نزدیک بود.

۲) حمیدی شیرازی در ابیات زیر، چه کسی را و با چه ویژگی هایی وصف می کند؟
چه اندیشید آن دم، کس ندانست / که مژگانش به خون دیده تر شد
چو آتش در سپاه دشمن افتاد / زآتش هم کمی سوزنده تر شد
پاسخ: سلطان جلال الدین خوارزمشاه را توصیف می کند که اندوهگین، دلاور و جنگجو بود.

۳) درباره ارتباط معنایی زیر و پیام درس توضیح دهید.
در راه عشق وطن از سر و جان برخاسته ایم / تا در این ره چه کند همّت مردانه ما (رهی معیری)
پاسخ: جان فشانی در راه میهن

۴) شاعر در بیت زیر، چه صحنه ای از نبرد را وصف می کند؟
ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت / دو چندان می شکفت و برگ می کرد
پاسخ:  صحنه ای را توصیف می کند که با مردن سربازان مغول گروه دیگر جای آنها را می گرفتند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.