کارگاه متن پژوهی درس پنجم ۵ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس پنجم ۵ فارسی یازدهم

گام به گام درس پنجم فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس پنجم ۵ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس پنجم ۵ فارسی یازدهم :
گام به گام درس پنجم فارسی یازدهم / جواب قلمرو فکری , قلمرو زبانی , قلمرو ادبی و درک و دریافت صفحه ۴۳ , ۴۴ و ۴۹ کتاب ادبیات فارسی یازدهم

درس پنجم :: آغاز گری تنها

کارگاه متن پژوهی درس پنجم

 جواب قلمرو زبانی صفحه ۴۳ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. هم آوای کلمه «صفیر» را بنویسید و آن را در جمله ای به کار ببرید.
پاسخ: سفیر:  آقای محمّدی، سفیر ایران در سوئیس هستند.

۲. چهار «ترکیب اضافی» که اهمّیت املایی داشته باشند، از متن درس انتخاب کنید.
پاسخ: اعطای نشان / بی اذن او / نقاط جهان / تصرّف قدرت ها / توفندگی فرزندان / توده های دود / بزرگان طوایف.

۳. همانطور که میدانید، هر گروه اسمی، یک »هسته« دارد که می تواند با یک یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود.  (ادامه متن در صفحه ۴۳)
🔹 اکنون واژه های زیر را یکبار به عنوان «شاخص» و بار دیگر به عنوان «هسته گروه اسمی» در جمله به کار ببرید.
سرهنگ:
پاسخ: سرهنگ محمّدی، در نظام خدمت می کند. (شاخص)
او سرهنگِ ارتش است. (هسته گروه اسمی)
سیّد:
پاسخ: سیّد مرتضی آوینی، در میدان مین به شهادت رسید. (شاخص)
سیّدِ اهل قلم، لقب او بود. (هسته گروه اسمی)

جواب قلمرو ادبی صفحه  ۴۴ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی کنید.
پاسخ:  نوع ادبی متن، ادب پایداری است و نیز با توجّه به بیان عاطفی جنگ ایران و روسیه، از زمینه حماسی و غنایی هم بهره دارد

۲. برای هر یک از آرایه های زیر، نمونه ای از بند هشتم درس (مردم با سنگپاره…) انتخاب کنید و بنویسید.

آرایه ادبی نمونه
تشبیه سینه مانند سپر – گلوله های آتشین – اجساد و زخمی ها مانند برگ های خزان زده
کنایه سینه سپر ساختن: کنایه از آماده فداکاری شدن / شمشیر کشیدن: کنایه از جنگیدن
تشخیص گنجه نفس می کشید / باد ناله ها را می برد

۳. در عبارت زیر، بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟
در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پسر!
پاسخ:  بزم و رزم: جناس ناقص اختلافی و تضاد/ پدر و پسر: جناس ناقص اختلافی و تناسب/ دربار و بزم و رزم: آرایه تکرار.

جواب قلمرو فکری صفحه ۴۴ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمانهای ملّی، استوارتر و امیدوارتر می کرد؟
پاسخ: مشاهده صحنه های ناب و توفندگی فرزندان میهن، برای رویارویی با دشمن.

۲. در عبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمتهای مشخّص شده چیست؟
«مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند.»
پاسخ: جامعه بسته، محدود و افکار پوسیده قدیمی / پیشرفت، شکوفایی، ارتباط با دنیای مدرن و افکار تازه.

۳.  با توجّه به بیت زیر، شخصیت «عبّاس میرزا» را تحلیل نمایید.
چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خصال خویشتن باش(*خصال: جمع خصلت، خویها، خواه نیک باشد یا بد)
پاسخ: فردی میهن دوست بود که شجاعانه تا پای جان از کشور و مردمش در مقابل دشمن دفاع کرد.

درک و دریافت صفحه ۴۹ فارسی یازدهم

۱.  متن «آغازگری تنها» و «تا غزل بعد» را از نظر زاویه دید و شخصیت های اصلی مقایسه نمایید.
پاسخ: زاویه دید در «آغازگری تنها» سوم شخص است و راوی از شخصیت های اصلی داستان نیست؛ امّا زاویه دید در «تا غزل بعد» اول شخص است و راوی یکی از شخصیت های اصلی داستان است.

۲. در این متن، از چه راهکارهایی در رویارویی با دشواری های اسارت بهره گرفته شده است؟
پاسخ: ایجاد گروه های مختلف / برگزاری مسابقات ورزشی / برگزاری کلاس های آموزشی / اهدای جوایز / اجرای نمایش.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.