جواب درس اول فارسی دوازدهم

جواب درس اول فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازدهم

جواب درس اول فارسی دوازدهم

جواب درس اول فارسی دوازدهم :

درس اول: شکر نعمت

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۱۵ و ۱۶ درس اول فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی

۱- جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنید.
پاسخ:

 معنا واژه معادل
دارای نشان پیامبری وسیم
 شادی بخش  مفرح
به خدای تعالی بازگشتن انابت
 قطع کردن مقرری  وظیفه( بُریدن وظیفه)

۲- سه واژه در متن درس بیابید که هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد.
پاسخ:

واژه متن درس معنا واژه هم اوا  معنا
قربت نزد
یکی، خویشاوندی
غربت  دوری، جدایی از وطن
حیات زندگی، عمر حیاط  صحن خانه، محوّطە خانه
خوان سفره، سفرە فراخ و گشاده  خان رئیس، بزرگ، خانه
صبا بادی که از شمال شرقی میوزد  سبا نام سرزمینی که بلقیس پادشاه آن بود
 عصاره شیره، افشره  عساره درویشی، دشواری، فقیر
بحر دریا  بهر  بهره، قسمت، برای

۳-از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر، سه واژه مهم املایی بیابید و بنویسید
پاسخ:
ح: (حیات / تحفه / حلیه / مفرّح / تحیر / فاحش)
ق: (قربت / قبا / مستغرق / تقصیر / قسیم / مراقبت / باسق / فایق)
ع: ( عصاره / عاکف / ربیع / معاملت / خلعت / مطاع )

۴- در عبارت زیر، نقش دستوری ضمایر متصل را مشخص کنید.

بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت
پاسخ:
«-َم» در بوی گُلم: نقش مفعول (بوی گل، مرا)
«-َم» در دامنم: نقش مضاف الیه (دامن از دست من برفت)

۵- در متن درس، نمونه ای برای کاربرد هریک از انواع حذف (لفظی و معنایی) بیابید.
پاسخ:
مثال برای حذف به قرینە لفظی: طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. ( است )
مثال برای حذف به قرینە معنایی: بنده همان بِه (است) که ز تقصیر خویش / عذر به درگاه خدای آورد

جواب قلمرو ادبی

۱- واژه های مشخص شده، نماد چه مفاهیمی هستند؟
ای (مرغ سحر)! عشق ز (پروانه) بیاموز  کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
مرغ سحر:
نماد عاشق و عارف دروغین و مدّعی و بیخبر از عشق / پروانه: نماد عاشق و عارف راستین و واقعی

۲- با توجه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.
باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.
فراش باد صبا را گفته تا (فرش زمردین) بگسترد و دایە ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.

الف) آرایه های مشترک دو عبارت را بنویسید.
پاسخ:
 تشبیه: باران رحمت، خوان نعمت، فرّاش باد صبا، دایە ابر بهاری، بنات نبات ، مهدِ زمین
سجع: رسیده و کشیده ، بگسترد و بپرورد (سجع متوازی)

ب) قسمت مشخص شده بیانگر کدام آرایە ادبی است؟
پاسخ:
فرش زمرّدین: استعاره از گلها و سبزه ها.

جواب قلمرو فکری

۱-معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.

💠 عاکفان کعبە جلالش به تقصیرِ عبادت معترف که: ما عَبَدناکَ حَقَّ عِبادَتِکَ.
پاسخ: عابدان به کوتاهی در عباد اقرار میکنند و میگویند: تو را آنگونه که شایسته است، پرستش نکردیم.

💠 یکی از صاحبدلان سر به جَیبِ مراقبت فرو برده بود و در بحرِ مکاشفت مستغرق شده.
پاسخ: یکی از عارفان در حالت تفکّر و کشف و شهود عرفانی فرورفته بود

۲-مفهوم کلّی مصراع های مشخّص شده را بنویسید.
💠  ابر و باد و مَه و خورشید و فلک در کارند / تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
پاسخ: کسب روزی و غافل نبودن از خدا.

💠 چه غم دیوارِ امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟ / چه باک از موجِ بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟
پاسخ:
امامت پیامبر موجب آرامش است.

💠  گر کسی وصفِ او ز من پرسد / بی دل از بی نشان چه گوید باز؟
پاسخ: ناتوانی عاشق و عارف در توصیف معشوق.

۳-از کدام سطر درس، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است؟
 هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشد  وان که دید، از حیرتش کلک از بَنان افکنده ای
پاسخ: واصفان حلیه جمالش به تحیر منسوب که: ما عَرَفناکَ حقَّ مَعرفَتِکَ.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.