جواب درس ششم فارسی دوازدهم

جواب درس ششم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۶ فارسی دوازدهم

جواب درس ششم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۶ فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ششم فارسی دوازدهم ⚡ صفحه ۴۸ و ۴۹ و ۵۰

کارگاه متن پژوهی درس ششم

قلمرو زبانی صفحه ۴۸ فارسی یازدهم

جواب قلمرو زبانی

۱. معنای واژه «دستو» را در بیتهای زیر مشخّص کنید.
💠 چه نیکو گفت با جمشید دستور / که با نادان نه شیون باد و نه سور
پاسخ:  وزیر، مشاور
( کلمات*شیون: ناله و ماتم، زاری و فریاد که در مصیبت و محنت برآرند /*سور: جشن)
💠 گر ایدونک دستور باشد کنون / بگوید سخن پیش تو رهنمون
پاسخ:
اجازه، رخصت (کلمات *ایدونک: ایدون که: ایدون: این چنین)

۲. با توجّه به دو بیت زیر از مولوی، آیا میتوان «دیر شدن روز» و «بیگاه شدن» را معادل معنایی یکدیگر دانست؟
💠 مکر او معکوس و او سرزیر شد / روزگارش برد و روزش دیر شد
💠 بیگاه شد، بیگاه شد، خورشید اندر چاه شد / خورشیدِ جانِ عاشقان، در خلوتِ الله شد
پاسخ: بله؛ زیرا هر دو به معنای گذشتن زمان، سپری شدن و به پایان رسیدن عمر هستند.

۳. نقش دستوری گروه های اسمی مشخّص شده در بیت زیر را بنویسید.
💠 هر کسی از ظنّ خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من
یار من: مسند
اسرار من: مفعول

قلمرو ادبی صفحه ۴۸ فارسی یازدهم

جواب قلمرو ادبی

۱. بیت های زیر را از نظر کاربرد آرایه جناس همسان (تام) بررسی کنید.
الف) آتش است این بانگ نای و نیست باد / هر که این آتش ندارد نیست باد
 نیست اول: فعل اسنادی «نیست» –
نیست دوم: نابود / باد در مصراع اول: هوا و نسیم – باد در مصراع دوم: باشد.
ب) نی، حریف هر که از یاری بُرید / پرده هایش پرده های ما درید
پرده اول: آواز و نغمه
پرده دوم: حجاب و اسرار.

۲. به بیت زیر توجّه کنید:
مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد / غنچه خاموش، بلبل را به گفتار آورد (کلمات: *مستمع: شنونده، گوشدارنده)
متن کامل صفحه ۴۸

۳. در کدام بیت درس، شاعر از «اسلوب معادله» بهره گرفته است؟ دلیل خود را بنویسید.
پاسخ: محرم این هوش جز بیهوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیست
← زیرا مصراع دوم در حکم مصداقی برای مصراع اوّل است؛ به گونه ای که میتوان جای دو مصراع را عوض کرد.

قلمرو فکری صفحه ۴۹ و ۵۰ فارسی یازدهم

جواب قلمرو فکری

۱. مقصود مولوی، از «نی» و «نیستان» چیست؟
پاسخ: نی: استعاره (نماد) از مولانا یا انسان آگاه به حقایق عالم معنا / نیستان: استعاره (نماد) از عالم معنا

۲. کدام بیت، به این سخن مشهور: «کُلُّ شَیءٍ یَرجِعُ إِلَی أَصلِهِ» (هرچیزی سرانجام به اصل و ریشه خود باز میگردد) اشاره دارد؟
پاسخ:بیت چهارم: هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش

۳. حافظ، در هر یک از بیتهای زیر، بر چه مفاهیمی تأکید دارد؟ بیتهای معادل این مفاهیم را از متن درس بیابید.

الف) در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز / هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد (کلمات: *بر حسب: مطابقِ، طبقِ)
پاسخ: بیگانگی و محدودیت درک بشری ← هر کسی از ظنّ خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من

ب) زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر / بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست
پاسخ: استغنای عارفانه و بی توجّهی به تعلّقات ← روزها گر رفت، گو، رو، باک نیست/تو بمان، ای آنکه جز تو پاک نیست

۴.جدول زیر را با توجّه به مفاهیم ابیات درس کامل کنید.

مفهومشماره بیت
دشوار و پر خطر بودن راه عشقسیزدهم
آشکار بودن راز عشق و انعکاس درون در بیرونهفتم
اشتیاق پایان ناپذیر عاشقهفدهم
نقش ظرفیت وجودی افراد در تأثیرپذیری از عشقدوازدهم
فراگیر بودن و تأثیرگذاری عشقدهم