جواب کارگاه متن پژوهی درس ۷ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۷ فارسی دهم

در بخش زیر جواب کارگاه متن پژوهی درس هفتم فارسی دهم را آماده کرده ایم. این بخش ها شامل قلمرو زبانی ، قلمرو ادبی و  قلمرو فکری میباشدجواب کارگاه متن پژوهی درس ۷ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۷ فارسی دهم :

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۵۳ و ۵۴ فارسی دهم

گام به گام فارسی دهم / در بخش زیر جواب کارگاه متن پژوهی درس هفتم فارسی دهم را آماده کرده ایم. این بخش ها شامل قلمرو زبانی ، قلمرو ادبی و  قلمرو فکری می باشد

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو زبانی صفحه ۵۳ درس هفتم فارسی دهم

۱ :با توجه به متن درس، معادل معنایی کلمه های زیر را بنویسید.
دولت: بخت، سعادت، / ثروت کریمی : بزرگواری و بخشندگی / لئیمی: پستی و فرومایگی

۲ :کدام قسمت جمله زیر حذف شده است؟ نوع حذف را مشخص کنید.
«نیکو خو، بهتر هزار بار از نیکو رو.»
← نیکو خو، بهتر [است] هزار بار از نیکو رو
پاسخ: فعل «است» به قرینه معنوی حذف شده است.

۳ :در فارسی معیار و رایج، برخی واژه ها به دو شکل، تلفظ می شوند؛ نظیر «مهرْبان، مهرَبان». در گفتار عادی، از هر دو گونه تلفظی می توان استفاده کرد امّا در شعر، با توجّه به وزن و آهنگ، باید تلفّظ مناسب را انتخاب کرد.
🔹 در متن درس، واژه های دو تلفّظی را بیابید.
پاسخ: ← جاودان ( جاوِدان ) – آموزگار (آموزِگار) – روزگار (روزِگار)

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو ادبی صفحه ۵۳ درس هفتم فارسی دهم

۱ :در بند ششم متن درس، کدام نوع از روابط معنایی واژه ها، بر زیبایی سخن افزوده است؟
پاسخ: تضاد بین واژه ها مانند: « صورت ،سیرت » / « بند،زندان ، امرو فرمان، » / «حبس و چاه، تخت و گاه » بر زیبایی سخن افزوده است.

۲ :در جمله زیر، دو رکن اصلی تشبیه (مشبه و مشبه به) را مشخّص کنید.
«قرآن مانند است به بهشت جاودان.»
قرآن : مشبه / بهشت : مشبه به

۳ :در عبارت زیر،کدام واژه ها «جناس» دارند؟
«از روی نیکویش، حبس و جاه آمد و از خوی نیکویش تخت و گاه آمد.»
پاسخ: « روی، خوی» – «جاه ، گاه»

۴ :به واژه هایی که در پایان دو جمله بیایند و از نظر صامت و مصوتهای پایانی، وزن یا هر دوی آنها هماهنگ باشند،کلمات «مُسَجع» و به آهنگ برخاسته از آنها «سجع» می گویند.
نمونه: هنر، چشمه زاینده است و دولت پاینده. ( سعدی)
مُلک بی دین باطل است و دین بی ملک، ضایع ( کلیله و دمنه)
محبّت را غایت نیست، از بهر آنکه محبوب را نهایت نیست.( عطّار)
دو عبارت مُسَجَّع از متن درس بیابید و ارکان سجع را مشخّص نمایید.
پاسخ:

• در بهشت، از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حکمت است.
• در آب،حیات تن ها بود و در قرآن حیات دلها بود.

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو فکری صفحه ۵۴ درس هفتم فارسی دهم

۱ :به چه دلایلی نویسنده معتقد است که: «مَثَل قرآن، مَثَل آب روان است.»؟
پاسخ: زیرا در هر دو (آب و قرآن) ، زندگی بخشی و حیات ِتن ها وجود دارد که باعث طهارت و پاکی هستند.

۲ :کدام بخش از متن درس، به مفهوم «آیه شریفه »و مَکَروا و مَکَر اهلل واهللُ خیرُالماکِرین.» (آل عمران، آیه ۵۴) اشاره دارد؟
پاسخ: هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید.) تلمیح(

۳ :هر یک از بیت های زیر، با کدام عبارت درس، ارتباط معنایی دارد؟
• خدمت حق کن به هر مقام که باشی خدمت مخلوق افتار ندارد (عطّار)
پاسخ: ای دوست، درمان کار خود کن و اگر معاملت می کنی، با حق کن.
• صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر، سیرت زیبا بیار (سعدی)
پاسخ: قصّه حال یوسف را نیکو نه از حُ سنِ ُ صورت او گفت، بلکه از حسن سیرت او گفت؛ زیرا که نیکو خو، بهتر هزار بار از نیکو رو. نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی نیکو، امر و فرمان آمد؟ از روی نیکوش حبس و چاه آمد، و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد.

۴ :درباره ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، توضیح دهید.
•« الصّبرُ مِفتاحُ الفَرَج»
• یعقوب،خود او را به صبرْ آموزگار بود.
پاسخ: هر دو عبارت ، صبر را در هر شرایطی کلید پیروزی و گشایش می دانند

جواب درک و دریافت

جواب درک و دریافت صفحه ۵۵ درس هفتم فارسی دهم

۱- کدام نوع لحن برای خوانش این شعر مناسب است؟ چرا؟
پاسخ: عاشقانه و احساسی زیرا موضوع و محتوا عاشقانه است.

۲- چرا این سروده، در ادب غنایی جا می گیرد؟
پاسخ: چون با عشق و احساسات سر و کار دارد.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.