جواب پرسش صفحه ۱۸فیزیک دهم 

جواب پرسش صفحه ۱۸ فیزیک دهم 

جواب پرسش ۱-۵ صفحه ۱۸ فیزیک دهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۷ فیزیک دهم 

جواب پرسش ۱-۵ صفحه ۱۸ فیزیک دهم ریاضی

جواب فصل اول فیزیک دهم / جواب پرسش صفحه 18 فیزیک دهم

جواب پرسش 1-5 صفحه 18 فیزیک دهم ریاضیپاسخ: مایع با چگالی بیشتر در قسمت پایین تر استوانه مدرج قرار میگیرد. چون چگالی جیوه از چگالی روغن زیتون بیشتر و چگالی روغن زیتون از چگالی آب بیشتر است، بنابراین مایع C جیوه، مایع B روغن زیتون و مایع A آب است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب پرسش صفحه ۱۸فیزیک دهم  را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از صفحه ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ فیزیک دهم و برای بخش قبلی از جواب صفحه ۱۷ فیزیک دهم استفاده نمایید.