جواب پرسش صفحه ۱۸فیزیک دهم 

جواب پرسش صفحه ۱۸ فیزیک دهم 

جواب پرسش ۱-۵ صفحه ۱۸ فیزیک دهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۷ فیزیک دهم 

جواب پرسش ۱-۵ صفحه ۱۸ فیزیک دهم ریاضی

جواب فصل اول فیزیک دهم / جواب پرسش صفحه 18 فیزیک دهم

جواب پرسش 1-5 صفحه 18 فیزیک دهم ریاضیA: روغن است زیرا چگالی روغن از آب و جیوه کمتر است و بالاتر از بقیه قرار می گیرد
B: آب است چون چگالی آب از روغن  بیشتر و از جیوه کمتر است
C: جیوه است چون چگالی جیوه از آب و روغن بیشتر است و پایین تر از بقیه قرار میگیرد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب پرسش صفحه ۱۸فیزیک دهم  را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از صفحه ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ فیزیک دهم و برای بخش قبلی از جواب صفحه ۱۷ فیزیک دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.