جواب تمرین صفحه ۱۰ فیزیک دهم 

جواب تمرین صفحه ۱۰ فیزیک دهم 

جواب پرسش ۱-۲ صفحه ۱۰  فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۱۰ فیزیک دهم 

جواب تمرین ۱-۲ صفحه ۱۰ درس اول فیزیک دهم

جواب فصل اول فیزیک دهم /

در فیزیک، تغییر هر کمیت را نسبت به زمان، معمولاً آهنگ آن کمیت می‌نامیم. از شلنگ شکل روبه رو، آب با آهنگ ۱۲۵cm۳/s خارج می‌شود. این آهنگ را به روش تبدیل زنجیره‌ای، برحسب یکای لیتر بر دقیقه (L/min) بنویسید. (هر لیتر معادل ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب است.)

جواب تمرین 1-2 صفحه 10 درس اول فیزیک دهم جواب تمرین 1-2 صفحه 10 درس اول فیزیک دهم

توضیحات این تمرین:

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب تمرین صفحه ۱۰ فیزیک دهم  را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از فعالیت صفحه ۱۱ فیزیک دهم و برای بخش قبلی از جواب صفحه ۸ فیزیک دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.