جواب فعالیت صفحه ۱۵ فیزیک دهم 

جواب فعالیت صفحه ۱۵ فیزیک دهم 

جواب فعالیت ۱-۴ صفحه ۱۵ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۵ فیزیک دهم 

جواب فعالیت ۱-۴ صفحه ۱۵ فیزیک دهم

جواب فصل اول فیزیک دهم / جواب فعالیت صفحه 15 فیزیک دهم

الف) آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان جرم و حجم یک قطره آب را اندازه گیری کرد.
پاسخ:  یک لوله مدرج)درجه بندی شده ( تهیه می کنیم به تعداد معین قطره آب داخل آن می اندازیم ، حجم کل قطره ها را یادداشت کرده و به تعداد قطره ها تقسیم می کنیم ، حج م یک قطره بدست می آید . به همین صورت جرم قطره ها را با ترازو بدست می آوریم.

ب) تکه‌ای سیم لاکی نازک یا نخ قرقره به طول تقریبی یک متر تهیه کنید. آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک یک خط کش میلی متری بتوان قطر این سیم یا نخ را اندازه گیری کرد.
پاسخ: میتوانیم سیم یا نخ را به دور یک قرقره بپیچیم ، ضخامت ایجاد شده را اندازه گرفته و به تعداد دورهایی که پیچیده ایم تقسیم کنیم ، آنگاه قطر سیم یا نخ بدست می آید.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت صفحه ۱۵ فیزیک دهم  را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از تمرین صفحه ۱۷ فیزیک دهم و برای بخش قبلی از جواب صفحه ۱۳ فیزیک دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.