جواب تمرین صفحه ۱۷ فیزیک دهم 

جواب تمرین صفحه ۱۷ فیزیک دهم 

جواب تمرین ۱-۴ صفحه ۱۷ درس اول فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۷ فیزیک دهم 

جواب تمرین ۱-۴ صفحه ۱۷ درس اول فیزیک دهم

جواب فصل اول فیزیک دهم /جواب تمرین های صفحه 17 فیزیک دهم

یکی دیگر از یکاهای متداول چگالی، گرم بر سانتیمتر مکعب cm۳/g )است. به روش تبدیل زنجیرهای نشان دهید: جواب فعالیت 1-4 صفحه 17 فیزیک دهم ریاضی

چگالی بنزین چگالی بنزین است. توضیح دهید چرا آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین شعله ور نیست.
پاسخ: به دلیل اینکه چگالی بنزین کمتر از آب است، بنزین روی آب میماند و همچنان اکسیژن الزم برای سوختن را میتواند دریافت کند و آتش شعله ورتر میشود. برای خاموش کردن بنزین از گاز کربن دی اکسید استفاده میشود که چگالی آن کمتر از چگالی بنزین است و در باالی بنزین قرار میگیرد.

جواب تمرین ۱-۵ صفحه ۱۷ درس اول فیزیک دهم

حجم خون در گردش یک فرد بالغ با توجه به جرمش، می‌تواند بین ۴.۷۰L تا ۵.۵۰L باشد. جرم ۴.۷۰L خون چند کیلوگرم است؟ چگالی خون را ۱/۰۵g/cm۲ بگیرید.

جواب تمرین 1-5 صفحه 17 درس اول فیزیک دهمجواب نهایی: ۴.۹۳Kg

جواب تمرین ۱-۶ صفحه ۱۷ درس اول فیزیک دهم

جرم و وزن تقریبی هوای درون کلاستان را پیدا کنید.
پاسخ: چگالی هوا در دمای صفر درجه سلسیوس معادل با ۱.۲۹kg/m³ست. اگر ابعاد کلاس ۳m×۵m×۶m در نظر بگیریم. داریم:صفحه ۱۷ درس اول فیزیک دهمبرای بزرگ کردن تصویر بالا روی آن کلیک کنید

جواب فعالیت ۱-۵ صفحه ۱۷ فیزیک دهم ریاضی

جواب فعالیت 1-5 صفحه 17 فیزیک دهم ریاضی

اگر پرتقالی را درون ظرف محتوی آب بیندازیم پیش بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ آزمایش را انجام دهید (شکل الف) و نتیجه مشاهده خود را با توجه به مفهوم چگالی توضیح دهید. اگر پرتقال را بدون پوست درون ظرف محتوی آب بیندازیم دوباره پیش بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ آزمایش را مطابق شکل (ب) انجام دهید و نتیجه مشاهده خود را با توجه به مفهوم چگالی توضیح دهید. در آزمایش (الف) پرتقال جرم بیشتری دارد و اصطلاحاً سنگین‌تر است. آیا سنگین‌تر بودن یک جسم دلیلی بر فرو رفتن آن در آب است؟ توضیح دهید.
پاسخ: پرتقال با پوست، به دلیل حفره هایی که دارد، چگالی آن کمتر از پرتقال بدون پوست است، بنابراین پرتقال با پوست علی رغم اینکه سنگین تر است، چگالی کمتری دارد و روی آب قرار می گیرد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب تمرین صفحه ۱۷ فیزیک دهم  را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از صفحه ۱۸فیزیک دهم و برای بخش قبلی از جواب صفحه ۱۵ فیزیک دهم استفاده نمایید.