جواب فعالیت های درس ۲ جغرافیای ایران دهم

جواب فعالیت های درس ۲ جغرافیای ایران دهم

گام به گام درس دوم جغرافیا دهم

جواب فعالیت های درس ۲ جغرافیای ایران دهم

جواب فعالیت های درس ۲ جغرافیای ایران دهم :

گام به گام درس دوم  (جغرافیا علمی برای زندگی بهتر) جغرافیا دهم ؛ جواب فعالیت های صفحه ۶ , ۷ درس ۲ جغرافیای دهم ریاضی و تجربی و انسانی

گام به گام جغرافیا دهم / درس دوم :: روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا

جواب فعالیت صفحه ۹ درس دوم جغرافیا دهم

به خبر داده شده توجه کنید و به سؤالات کلیدی جغرافیا پاسخ دهید.
کجا؟
پاسخ: کن و سولقان
چه چیز؟
پاسخ: توقان و سیل
چرا؟
پاسخ: وزش بادهای شدید و بارش شدید
کی(چه وقت) ؟
پاسخ: عصر یکشنبه بیست و هشتم تیرماه ۱۳۹۴
چه کسانی؟
پاسخ: تعدادی از شهروندان و دو کارگر چینی
چگونه؟
پاسخ: تعدادی از درختان شکسته شده و به همراه  مقداری سنگ، حرکت کرده است.جواب فعالیت صفحه ۹ درس دوم جغرافیا دهم

 

جواب فعالیت صفحه ۱۲ درس دوم جغرافیا دهم

آیا تاکنون موضوعی جغرافیایی در اطراف شما بوده است که حس کنجکاوی شما را جلب کرده باشد؟ در جدول زیر، مسئله مورد نظر خود و موارد داده شده را تکمیل کنید

مراحل نمونه
سؤال پژوهش چرا در ایران مشکل کم آبی و جود دارد؟
فرضیۀ پژوهش ۱-توسعه بی رویه کشاورزی و صنعت نقش دارد-
۲عدم مدیریت و با مدیریت غلط منابع آب توسط دولت نقش مهمی دارد؟
۳-افزایش جمعیت در نقاط مختلف کشور موثر است-
۳ -مردم آب را به شدت هدر می دهند
۵-گاهش بارندگی و افزایش خشک سالی و…
جمع آوری اطلاعات جمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و میدانی
پردازش اطلاعات از میان فرضیه های پیشنهادی ،عدم مدیریت آب توسط دولت انتخاب می شود چون نقش بیشتری در وقوع مشکل کم آبی در کشور دارد دارد.
نتیجهگیری و
ارائه پیشنهادها
مشکل اصلی علت کم آبی در کشور به دلیل وجود مدیریت ناصحیح منابع آب کشور توسط دولت است.
مانند احداث سد های زیاد و خشک کردن رود ها و اجرای طرح های انتقال آب در کشور و عدم توجه به بر نامه های آمایش سرزمین و دیگر عوامل ، کشور را با مشکل کم آبی
مواجه کرده است.

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های درس ۲ جغرافیای ایران دهم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس سوم جغرافیا دهم و برای بخش قبلی از جواب درس ۱ جغرافیا دهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات متن درس ۲ جغرافیا دهم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.