جواب فعالیت های درس ۲ جغرافیای ایران دهم

جواب فعالیت های درس ۲ جغرافیای ایران دهم

گام به گام درس دوم جغرافیا دهم

جواب فعالیت های درس ۲ جغرافیای ایران دهم

جواب فعالیت های درس ۲ جغرافیای ایران دهم :

گام به گام درس دوم  (جغرافیا علمی برای زندگی بهتر) جغرافیا دهم ؛ جواب فعالیت های صفحه ۶ , ۷ درس ۲ جغرافیای دهم ریاضی و تجربی و انسانی

گام به گام جغرافیا دهم / درس دوم :: روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا

جواب فعالیت صفحه ۹ درس دوم جغرافیا دهم

به خبر داده شده توجه کنید و به سؤالات کلیدی جغرافیا پاسخ دهید.
کجا؟
پاسخ: کن و سولقان
چه چیز؟
پاسخ: توقان و سیل
چرا؟
پاسخ: وزش بادهای شدید و بارش شدید
کی(چه وقت) ؟
پاسخ: عصر یکشنبه بیست و هشتم تیرماه ۱۳۹۴
چه کسانی؟
پاسخ: تعدادی از شهروندان و دو کارگر چینی
چگونه؟
پاسخ: تعدادی از درختان شکسته شده و به همراه  مقداری سنگ، حرکت کرده است.جواب فعالیت صفحه ۹ درس دوم جغرافیا دهم

 

جواب فعالیت صفحه ۹ درس دوم جغرافیا دهم

آیا تاکنون موضوعی جغرافیایی در اطراف شما بوده است که حس کنجکاوی شما را جلب کرده باشد؟ در جدول زیر، مسئله مورد نظر خود و موارد داده شده را تکمیل کنید

مراحلنمونه
سؤال پژوهشچرا در ایران مشکل کم آبی و جود دارد؟
فرضیۀ پژوهش۱-توسعه بی رویه کشاورزی و صنعت نقش دارد-
۲عدم مدیریت و با مدیریت غلط منابع آب توسط دولت نقش مهمی دارد؟
۳-افزایش جمعیت در نقاط مختلف کشور موثر است-
۳ -مردم آب را به شدت هدر می دهند
۵-گاهش بارندگی و افزایش خشک سالی و…
جمع آوری اطلاعاتجمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و میدانی
پردازش اطلاعاتاز میان فرضیه های پیشنهادی ،عدم مدیریت آب توسط دولت انتخاب می شود چون نقش بیشتری در وقوع مشکل کم آبی در کشور دارد دارد.
نتیجهگیری و
ارائه پیشنهادها
مشکل اصلی علت کم آبی در کشور به دلیل وجود مدیریت ناصحیح منابع آب کشور توسط دولت است.
مانند احداث سد های زیاد و خشک کردن رود ها و اجرای طرح های انتقال آب در کشور و عدم توجه به بر نامه های آمایش سرزمین و دیگر عوامل ، کشور را با مشکل کم آبی
مواجه کرده است.

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های درس ۲ جغرافیای ایران دهم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس سوم جغرافیا دهم و برای بخش قبلی از جواب درس ۱ جغرافیا دهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات متن درس ۲ جغرافیا دهم نیز دیدن فرمایید.