جواب و معنی صفحه ۱۰ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۰ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۰ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۰ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۰ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۱۰ درس اول کتاب کار زبان دهم

A. Complete the chart. Write the things you did in the past and you will do in the future.
جدول را کامل کنید. کارهایی را که در گذشته انجام داده اید یا قرار است در آینده انجام دهید بنویسید

Future tense Past tense Verbs
I will travel to Shiraz next year. I traveled d to Isfahan last year. travel
I will( buy a new house next month.) I bought(some milk  yesterday)  buy
I will visit my friend this evening. I visited (my uncle today.) visit
I will watch (the news this night.) I watched (the movie last night). watch
I will (go to Shiraz next year.) I went (to Mashhad last year). go

جواب تمرین بالا بر عهده دانش آموز است اما برای شما این بخش را آماده کرده ایم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.