جواب و معنی صفحه ۱۱ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۱ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۱ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۱ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۱ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۱۱ درس اول کتاب کار زبان دهم

B. Reza is thinking about his trip to Kish and what he will do there. Look at the pictures and write what Reza will do there
رضا دارد درباره سفرش به کیش و آن چه در آن جا انجام خواهد داد فکر می کند. به تصاویر نگاه کنید و بگویید رضا در آن جا چه خواهد کرد

جواب تمرین صفحه ۱۱ درس اول کتاب کار زبان دهمvisit a wildlife museum
بازدید از یک موزه حیات وحش
.He will visit a wildlife museum
او از یک از یک موزه حیات وحش بازدید خواهد کرد.

جواب تمرین صفحه ۱۱ درس اول کتاب کار زبان دهم
go to a zoo
رفتن به باغ وحش
.He will go to a zoo
او به یک باغ وحش خواهد رفت.

جواب تمرین صفحه ۱۱ درس اول کتاب کار زبان دهم
enjoy nature
لذت بردن از طبیعت
.He will enjoy nature
او از طبیعت لذت خواهد برد.

جواب تمرین صفحه ۱۱ درس اول کتاب کار زبان دهم
learn more about endangered animals
بیشتر اموختن درباره حیوانات در معرض انقراض
. He will learn more about endangered animals
او درباره حیوانات در معرض انقراض بیشتر خواهد آموخت.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.