جواب و معنی صفحه ۱۲ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۲ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۲ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۲ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۲ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۱۲ درس اول کتاب کار زبان دهم

B. Yes or No ?

no❌1. School students will learn to help injured animals.
no❌2. The number of cheetahs will increase in the future.
Yes✅3. Iranians are going to protect endangered animals.
Yes✅4. When we keep earth clean and safe, animals will live longer.

۱-دانش آموزان دبیرستان یاد خواهند گرفت به حیوانات زخمی کمک کنند.
۲- تعداد یوزپلنگ ها در آینده افزایش خواهد داشت.
۳- ایرانی ها قصد دارند از حیوانات در معرض انقراض محافظت کنند.
۴- وقتی ما زمین را تمیز و ایمن نگه داریم حیوانات بیشتر عمر خواهند کرد.