جواب و معنی صفحه ۱۲ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۲ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۲ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۲ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۲ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۱۲ درس اول کتاب کار زبان دهم

B. Yes or No ?

no❌ 1. School students will learn to help injured animals.
no❌ 2. The number of cheetahs will increase in the future.
Yes✅ 3. Iranians are going to protect endangered animals.
Yes✅ 4. When we keep earth clean and safe, animals will live longer.

۱-دانش آموزان دبیرستان یاد خواهند گرفت به حیوانات زخمی کمک کنند.
۲- تعداد یوزپلنگ ها در آینده افزایش خواهد داشت.
۳- ایرانی ها قصد دارند از حیوانات در معرض انقراض محافظت کنند.
۴- وقتی ما زمین را تمیز و ایمن نگه داریم حیوانات بیشتر عمر خواهند کرد.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.