جواب و معنی صفحه ۱۳ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۳ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۳ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۳ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۳ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۱۳ درس اول کتاب کار زبان دهم

Mr. Alavi is a teacher. Tomorrow, he and his students are going to go (go) on a school trip. They  are going to go (go)to a park out of the city. They are going to leave (leave) the school at 9. They are going to stay (stay) in the park till afternoon. They are going to go (go) into nature and clean it. They are going to visit (visit) the aquarium in the park, too. Mr. Alavi is going to talk (talk) about sea animals there. The students are going to write (write) a report from this trip. They need to pay attention to everything they see. Other students are going to read (read) their friends’ reports and learn many things about nature and sea animals.

E. Now answer the following questions.
اکنون به سوالات زیر پاسخ دهید؟

1. Are students going to go to a zoo?
.No , they are going to go to a park out of city
آیا دانش آموزان قصد رفتن به باغ وحش را دارند؟
نه، اونا قراره برن یه پارک خارج از شهر

2. Is Mr. Alavi going to read students’ reports?
.No , the students are going to read the reports of each others
آیا آقای علوی قرار است گزارش دانشجویان را بخواند؟
خیر، دانش آموزان قرار است گزارش های یکدیگر را بخوانند

3. Are you going to visit a museum this weekend?
.No , I am not going to visit a museum
آیا قصد دارید این آخر هفته از موزه بازدید کنید؟
نه، من قصد بازدید از موزه را ندارم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.