جواب و معنی صفحه ۱۴ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۴ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۴ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۴ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۴ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۱۴ درس اول کتاب کار زبان دهم

A. Find 11 animals below.
درقسمت زیر 11 حیوان را بیابید
جواب و معنی صفحه ۱۴ کتاب کار زبان دهم