جواب و معنی صفحه ۱۵ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۵ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۵ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۵ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۵ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۱۵ درس اول کتاب کار زبان دهم

B. One odd out.
در هر گروه یک کلمه با بقیه متفاوت است. آن را مشخص کنید

جواب تمرین صفحه ۱۵ درس اول کتاب کار زبان دهم