جواب و معنی صفحه ۱۶ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۶ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۶ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۶ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۶ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۱۶ درس اول کتاب کار زبان دهم

C. Match columns A and B.
ستون A را به ستون B وصل نمایید.

جواب تمرین صفحه ۱۶ درس اول کتاب کار زبان دهم