جواب و معنی صفحه ۱۷ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۷ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۷ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۷ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۷ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۱۷ درس اول کتاب کار زبان دهم

D. Put the words in three groups considering their natural home.
کلمات (حیوانات) را بر حسب زیستگاه طبیعی شان در ۳ گروه طبقه بندی کنید

جواب تمرین صفحه ۱۷ درس اول کتاب کار زبان دهمcow – goat -duck
جواب تمرین صفحه ۱۷ درس اول کتاب کار زبان دهمlion – leopard – wolf – bear – panda – zebra – tiger
جواب تمرین صفحه ۱۷ درس اول کتاب کار زبان دهمfish – whale – dolphin