جواب و معنی صفحه ۱۷ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۷ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۷ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۷ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۷ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۱۷ درس اول کتاب کار زبان دهم

D. Put the words in three groups considering their natural home.
کلمات (حیوانات) را بر حسب زیستگاه طبیعی شان در ۳ گروه طبقه بندی کنید

جواب تمرین صفحه ۱۷ درس اول کتاب کار زبان دهم cow – goat -duck
جواب تمرین صفحه ۱۷ درس اول کتاب کار زبان دهم lion – leopard – wolf – bear – panda – zebra – tiger
جواب تمرین صفحه ۱۷ درس اول کتاب کار زبان دهم fish – whale – dolphin

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.