جواب و معنی صفحه ۱۸ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۸ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۸ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۸ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۸ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۱۸ درس اول کتاب کار زبان دهم

E. Look at the following graph. Order the following animals based on their average life span (from short to long).
نام حیوانات داده شده را بر حسب طول عمر متوسط از کمتر به بیشتر مرتب کنید
 پاسخ:Mouse – lion – wolf – camel – elephant – whale

جواب تمرین صفحه ۱۸ درس اول کتاب کار زبان دهم