جواب و معنی صفحه ۱۹ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۹ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۱۹ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۱۹ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۱۹ کتاب کار زبان دهم :

 

جواب تمرین صفحه ۱۹ درس اول کتاب کار زبان دهم

F. Fill in the blanks with the given words.
جاهای خالی را با استفاده از کلمات داده شده تکمیل نمایید.

جواب تمرین صفحه ۱۹ درس اول کتاب کار زبان دهم

1. The hunters killed the tiger and destroyed its home.
شکارچیان ببر را کشتند و خانه اش را تخریب کردند.

2. There are lots of beautiful zebras living in this plain
تعداد زیادی گوره خر زیبا در دشت توران زندگی می کنند.

3. I brought the injured bird into the room and took care of it.
پرنده زخمی را به داخل اتاق آوردم و از او مراقبت کردم.

4. Hopefully, people will pay more attention to wildlife in the future.
امیدواریم در آینده مردم توجه بیشتری به حیات وحش داشته باشند.

5. One of our relatives is a zookeeper in Mazandaran.
یکی از اقوام ما در مازندران نگهبان باغ وحش است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.