جواب و معنی صفحه ۲۰ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۲۰ کتاب کار زبان دهم

معنی صفحه ۲۰ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۲۰ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۲۰ کتاب کار زبان دهم :

معنی صفحه ۲۰ درس اول کتاب کار زبان دهم

بپرسید و با لحن سقوط پاسخ دهید.

Ask and answer with falling intonation.
بپرسید و با لحن سقوط پاسخ دهید.

1. Who will protect our Earth?
چه کسی از زمین ما محافظت خواهد کرد؟

2. What will happen to endangered animals?
چه اتفاقی برای حیوانات در حال انقراض خواهد افتاد؟

3. Who will protect our forests?
چه کسی از جنگل های ما محافظت خواهد کرد؟

4. What are you going to do to save nature?
برای نجات طبیعت چه می خواهید بکنید؟